ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ด้านผลงานวิจัย และวิชาการ/ผลงานวิจัยและวิชาการ จำแนกตามลักษณะผลงาน

ผลงานวิจัยและวิชาการ จำแนกตามลักษณะผลงาน

# ผลงานวิจัย ลักษณะผลงาน
1 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ต่อความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล ด้านการเรียนการสอน
2 นวัตกรรมถุงสมุนไพรมหัศจรรย์ใจ ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย ด้านส่งเสริมสุภาพ
3 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล ด้านส่งเสริมสุภาพ
4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกในการบริหารยาของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยใน รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ปีงบประมาณ 2563 ด้านคลินิค
5 การพัฒนารูปแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการตนเอง และผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูงในคลินิกหมอครอบครัว จังหวัดสระบุรี ด้านคลินิค
6 การพยาบาลอาชีวอนามัย ปีงบประมาณ 2563 ด้านชุมชน
7 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพสำหรับหญิงที่เป็นเบาหวานในระยะตั้งครรภ์ ต่อผลลัพธ์มารดา และทารก ปีงบประมาณ 2563 ด้านคลินิค
8 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถในการดูแลช่วยคลอดปกติ ต่อทักษะการดูแลช่วยคลอดปกติครั้งแรก ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ปีงบประมาณ 2563 ด้านคลินิค