ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ผลงานวิจัย วิชาการและผลงานอื่นๆ ย้อนหลัง 5 ปี
# ผลงานวิจัย ประเภทผลงานวิจัย
วิจัย ผลงานวิชาการ
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
1 รูปแบบการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การจัดการตนเอง และผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มีความดันโลหิตสูงในคลินิกหมอครอบครัว จังหวัดสระบุรี close close check close
2 กระบวนการพัฒนาการดูแลฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลและในห้องฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ช่วงโควิด-19 ระบาด: กรณีศึกษาเครือข่ายงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี close close check close
3 รูปแบบการจัดการการดูแลผู้ป่วยหอบหืดโรงพยาบาลชุมชน ระดับทุติยภูมิ จังหวัดสระบุรี close close check close
4 Impact of psychosocial factors on academic performance of nursing students in Thailand close close close check
5 การสนับสนุนของสามีในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ close close check close
6 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล close close check close
7 ประสิทธิผลของรูปแบบการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อชะลอไตเสื่อมต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ การจัดการตนเอง และผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 4 close close check close
8 การพัฒนารูปแบบการให้บริการของคลินิกโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงบรรทัดฐานใหม่ เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 close close check close
9 Congruence of Nursing Research and Health Policies in Thailand: A Scoping Review close close close check
10 การป้องกันความเหนื่อยล้าในการทำงานของอาจารย์พยาบาล close close check close
11 ภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุ: สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 close close check close
12 การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเขตสุขภาพที่ 4 close close check close