ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

แผนภูมิแสดงงานวิจัยและบทความวิชาการที่เผยแพร่ จำแนกตาม อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
- จำนวน
อาจารย์ประจำหลักสูตร 14
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3