ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

กราฟสรุปจำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 3 ปีย้อนหลัง