ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
# ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน ประเภทบุคลากร สายงาน
1 นาง อรธิรา บุญประดิษฐ์ ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
2 นาย สราวุฒิ สีถาน ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน