ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ด้านบริหารงานบุคคล/รายชื่อบุคลากรที่ลาศึกษา

รายชื่อบุคลากรที่ลาศึกษา

# ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน ประเภทบุคลากร สายงาน วิชาเอก
1 นาง อรธิรา บุญประดิษฐ์ ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2 นาย สราวุฒิ สีถาน ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน การพยาบาลผู้ใหญ่