ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ด้านการบริหารงานบุคคล
บุคลากรทั้งหมด

81

group
ปฏิบัติงานจริง

79

home_work
บุคลากรที่ลาศึกษา

2

school
จำนวนปี
ปีงบประมาณ
จำนวนปี
ปีงบประมาณ