ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ด้านการบริหารงานบุคคล
บุคลากรทั้งหมด

83

group
ปฏิบัติงานจริง

81

home_work
บุคลากรที่ลาศึกษา

2

school

เกี่ยวกับ การสูญเสียบุคลากร

จำนวนปี
ปีงบประมาณ
จำนวนปี
ปีงบประมาณ