ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ด้านการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาทั้งหมด

454

group
รออนุมัติจบ

110

pending_actions
สำเร็จการศึกษา

0

local_hospital
พ้นสภาพ

0

do_not_disturb_on

เกี่ยวกับ อัตราการสำเร็จการศึกษาและการสอบขึ้นทะเบียนฯ

ตารางแสดงนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามปีการศึกษา ( ปีการศึกษาปัจจุบัน )

# หลักสูตร ปีการศึกษาที่จบ
ปี 2565 ปี 2564
1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท) 108 106

ตารางแสดงข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้า และร้อยละที่จบ

# หลักสูตร ปีที่รับ จำนวน ปีที่จบ จำนวน ร้อยละที่จบ
1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท) 2561 106 2564 106 99.06%
2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท) 2562 108 2565 108 99.07%

แผนภูมิสรุปผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ ในปีการศึกษา

เกี่ยวกับ ค่า FTES และภาระงานสอน

ปีการศึกษา รวม FTES ทั้งหมด อาจารย์
พยาบาลประจำ
อาจารย์ ต่อ ค่า FTES
ปีการศึกษา 2563 242.48 36 1 : 6.74
ปีการศึกษา 2564 247.59 36 1 : 6.88
ปีการศึกษา 2565 240.32 36 1 : 6.68