ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ด้านการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาทั้งหมด

443

group
รออนุมัติจบ

110

pending_actions
สำเร็จการศึกษา

0

local_hospital
พ้นสภาพ

0

do_not_disturb_on

เกี่ยวกับ อัตราการสำเร็จการศึกษาและการสอบขึ้นทะเบียนฯ

ตารางแสดงนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามปีการศึกษา ( ปีการศึกษาปัจจุบัน )

# หลักสูตร ปีการศึกษาที่จบ
ปี 2564 ปี 2563
1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555(สมทบ ม.มหิดล) 0 90
2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท) 106 0

ตารางแสดงข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้า และร้อยละที่จบ

# หลักสูตร ปีที่รับ จำนวน ปีที่จบ จำนวน ร้อยละที่จบ
1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555(สมทบ ม.มหิดล) 2560 90 2563 90 94.44%
2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท) 2561 106 2564 106 99.06%

แผนภูมิสรุปผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ ในปีการศึกษา

เกี่ยวกับ ค่า FTES และภาระงานสอน

ปีการศึกษา รวม FTES ทั้งหมด อาจารย์
พยาบาลประจำ
อาจารย์ ต่อ ค่า FTES
ปีการศึกษา 2563 242.48 36 1 : 6.74
ปีการศึกษา 2564 247.59 36 1 : 6.88
ปีการศึกษา 2565 240.32 36 1 : 6.68