ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ตารางแสดงนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามปีการศึกษา ( ปีการศึกษาปัจจุบัน )
# หลักสูตร ปีการศึกษาที่จบ
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562
1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555(สมทบ ม.มหิดล) 0 90 0
2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท) 106 0 0
ตารางแสดงข้อมูลนักศึกษาที่รับ และ ร้อยละที่จบ
# หลักสูตร ปีที่รับ จำนวน ปีที่จบ จำนวน ร้อยละที่จบ
1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555(สมทบ ม.มหิดล) 2560 90 2563 85 88.89%
2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท) 2561 106 2564 105 98.11%
ปีการศึกษา รวม FTES ทั้งหมด อาจารย์
พยาบาลประจำ
ค่า FTES
ปีการศึกษา 2563 345.17 51 1 ต่อ 6.77
ปีการศึกษา 2564 329.28 48.5 1 ต่อ 6.79
ปีการศึกษา 2565 268.25 43 1 ต่อ 6.24
แผนภูมิสรุปผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ ของผู้สำเร็จการศึกษา