ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

กำกับงบประมาณ
เลือกปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ

{{total_project}}

text_snippet
จัดสรร (บาท)

{{budget ? numberWithCommas(budget.toFixed(2)):0}}

paid
เบิกจ่าย (บาท)

{{disbursement ? numberWithCommas(disbursement):0}}

paid
คงเหลือ (บาท)

{{profbalance ? numberWithCommas(profbalance.toFixed(2)):0}}

paid

เกี่ยวกับ สถานะโครงการ และการจัดสรร-เบิกจ่าย

เลือกปีงบประมาณจากด้านบน

ลำดับ - พันธกิจ จำนวนโครงการ จัดสรร (บาท) จัดสรร (%) เบิกจ่าย (บาท) เบิกจ่าย (%) คงเหลือ (บาท) คงเหลือ (%)
{{index+1}}    {{item.msname}} {{item.total_project}} {{item.budget ? numberWithCommas(item.budget):0}} {{item.disbursement ? ((item.budget*100)/(findTotalBudget(total_project_misssions))).toFixed(2):0}}% {{item.disbursement ? numberWithCommas(item.disbursement):0}} {{item.disbursement ? ((item.disbursement*100)/item.budget).toFixed(2):0}}% {{numberWithCommas((item.budget - item.disbursement).toFixed(2))}} {{item.disbursement ? (((item.budget - item.disbursement)*100)/item.budget).toFixed(2):0}}%
รวม {{numberWithCommas(findTotalProject(total_project_misssions))}} {{numberWithCommas(findTotalBudget(total_project_misssions))}} {{numberWithCommas((findTotalBudget(total_project_misssions)*100)/(findTotalBudget(total_project_misssions)))}}% {{numberWithCommas(findTotaldisbursement(total_project_misssions))}} {{((findTotaldisbursement(total_project_misssions)/findTotalBudget(total_project_misssions))*100).toFixed(2)}}% {{numberWithCommas(findTotalbalance(total_project_misssions))}} {{(100-((findTotaldisbursement(total_project_misssions)/findTotalBudget(total_project_misssions))*100)).toFixed(2)}}%
ลำดับ - ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ จัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) เบิกจ่าย (%) คงเหลือ (บาท) คงเหลือ (%)
{{index+1}}    {{item.stgname}} {{item.total_project}} {{item.budget ? numberWithCommas(item.budget):0}} {{item.disbursement ? numberWithCommas(item.disbursement):0}} {{item.disbursement ? ((item.disbursement*100)/item.budget).toFixed(2):0}}% {{numberWithCommas((item.budget - item.disbursement).toFixed(2))}} {{item.disbursement ? (((item.budget - item.disbursement)*100)/item.budget).toFixed(2):0}}%
รวม {{numberWithCommas(findTotalProject(total_project_strategic))}} {{numberWithCommas(findTotalBudget(total_project_strategic))}} {{numberWithCommas(findTotaldisbursement(total_project_strategic))}} {{((findTotaldisbursement(total_project_strategic)/findTotalBudget(total_project_strategic))*100).toFixed(2)}}% {{numberWithCommas(findTotalbalance(total_project_strategic))}} {{(100-((findTotaldisbursement(total_project_strategic)/findTotalBudget(total_project_strategic))*100)).toFixed(2)}}%
ลำดับ - เป้าประสงค์ จำนวนโครงการ จัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) เบิกจ่าย (%) คงเหลือ (บาท) คงเหลือ (%)
ยุทธศาสตร์: {{strategic.stgname}}
{{(index+1)}}    {{item.goname}} {{item.total_project}} {{item.budget ? numberWithCommas(item.budget):0}} {{item.disbursement ? numberWithCommas(item.disbursement):0}} {{item.disbursement ? ((item.disbursement*100)/item.budget).toFixed(2):0}}% {{numberWithCommas((item.budget - item.disbursement).toFixed(2))}} {{item.disbursement ? (((item.budget - item.disbursement)*100)/item.budget).toFixed(2):0}}%
รวม {{numberWithCommas(findTotalProject(goal_list))}} {{numberWithCommas(findTotalBudget(goal_list))}} {{numberWithCommas(findTotaldisbursement(goal_list))}} {{((findTotaldisbursement(goal_list)/findTotalBudget(goal_list))*100).toFixed(2)}}% {{numberWithCommas(findTotalbalance(goal_list))}} {{(100-((findTotaldisbursement(goal_list)/findTotalBudget(goal_list))*100)).toFixed(2)}}%
ลำดับ - กลยุทธ์ จำนวนโครงการ จัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) เบิกจ่าย (%) คงเหลือ (บาท) คงเหลือ (%)
ยุทธศาสตร์: {{strategic.stgname}}
{{(index+1)}}    {{item.ttname}} {{item.total_project}} {{item.budget ? numberWithCommas(item.budget):0}} {{item.disbursement ? numberWithCommas(item.disbursement):0}} {{item.disbursement ? ((item.disbursement*100)/item.budget).toFixed(2):0}}% {{numberWithCommas((item.budget - item.disbursement).toFixed(2))}} {{item.disbursement ? (((item.budget - item.disbursement)*100)/item.budget).toFixed(2):0}}%
รวม {{numberWithCommas(findTotalProject(tactics_list))}} {{numberWithCommas(findTotalBudget(tactics_list))}} {{numberWithCommas(findTotaldisbursement(tactics_list))}} {{((findTotaldisbursement(tactics_list)/findTotalBudget(tactics_list))*100).toFixed(2)}}% {{numberWithCommas(findTotalbalance(tactics_list))}} {{(100-((findTotaldisbursement(tactics_list)/findTotalBudget(tactics_list))*100)).toFixed(2)}}%
ลำดับ - แผนงาน จำนวนโครงการ จัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) เบิกจ่าย (%) คงเหลือ (บาท) คงเหลือ (%)
ยุทธศาสตร์: {{strategic.stgname}}
{{(index+1)}}    {{item.pname}} {{item.total_project}} {{item.budget ? numberWithCommas(item.budget):0}} {{item.disbursement ? numberWithCommas(item.disbursement):0}} {{item.disbursement ? ((item.disbursement*100)/item.budget).toFixed(2):0}}% {{numberWithCommas((item.budget - item.disbursement).toFixed(2))}} {{item.disbursement ? (((item.budget - item.disbursement)*100)/item.budget).toFixed(2):0}}%
รวม {{numberWithCommas(findTotalProject(planning_list))}} {{numberWithCommas(findTotalBudget(planning_list))}} {{numberWithCommas(findTotaldisbursement(planning_list))}} {{((findTotaldisbursement(planning_list)/findTotalBudget(planning_list))*100).toFixed(2)}}% {{numberWithCommas(findTotalbalance(planning_list))}} {{(100-((findTotaldisbursement(planning_list)/findTotalBudget(planning_list))*100)).toFixed(2)}}%
ลำดับ - กลุ่มงาน จำนวนโครงการ จัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) เบิกจ่าย (%) คงเหลือ (บาท) คงเหลือ (%)
{{index+1}}    {{item.jdDepName}} {{item.total_project}} {{item.budget ? numberWithCommas(item.budget):0}} {{item.disbursement ? numberWithCommas(item.disbursement):0}} {{item.disbursement ? ((item.disbursement*100)/item.budget).toFixed(2):0}}% {{numberWithCommas((item.budget - item.disbursement).toFixed(2))}} {{item.disbursement ? (((item.budget - item.disbursement)*100)/item.budget).toFixed(2):0}}%
รวม {{numberWithCommas(findTotalProject(dep_list))}} {{numberWithCommas(findTotalBudget(dep_list))}} {{numberWithCommas(findTotaldisbursement(dep_list))}} {{((findTotaldisbursement(dep_list)/findTotalBudget(dep_list))*100).toFixed(2)}}% {{numberWithCommas(findTotalbalance(dep_list))}} {{(100-((findTotaldisbursement(dep_list)/findTotalBudget(dep_list))*100)).toFixed(2)}}%