ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

จำนวนอาจารย์ที่มีและไม่มีภาระงานสอน 3 ปีย้อนหลัง