ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ด้านผลงานวิจัย และวิชาการ
เลือกปีงบประมาณ
จำนวนโครงการวิจัย

{{numberWithCommas(research_data.research.length)}}

biotech
งานวิจัยที่เผยแพร่

{{numberWithCommas(research_data.research_public_total[0].total_public)}}

public
จำนวนเงินที่อนุมัติ

{{ numberWithCommas(research_data.research_budget_total[0].total_budget) }}

attach_money
จำนวนเงินที่เบิกจ่าย

{{ numberWithCommas(research_data.research_spending_total[0].total_spending_budget) }}

paid
จำนวนโครงการวิจัยภายใน

{{ numberWithCommas(research_data.research_inside[0].project_inside) }}

biotech
จำนวนโครงการวิจัยภายนอก

{{ numberWithCommas(research_data.research_outside[0].project_outside) }}

biotech

เกี่ยวกับ แหล่งเงินทุนวิจัย