ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ด้านบริหารงานบุคคล/รายชื่อบุคลากรผ่านเกณฑ์-ไม่ผ่านเกณฑ์การสอน

รายชื่อบุคลากร ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ การสอน