ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ด้านบริหารงานบุคคล/บุคลากรทั้งหมด

รายชื่อบุคลากรทั้งหมด

# ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน ตำแหน่งสายงาน ประเภทบุคลากร ระดับ สายงาน
1 นาย กุศล ป้องภา ผู้ปฏิบัติงาน คนสวน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
2 ดร. สุมาลี เอี่ยมสมัย อาจารย์ประจำสาขาวิชา อาจารย์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสอน
3 นาย วันชนะ วงษ์บุดดา ผู้ปฏิบัติงาน ช่างฝีมือทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
4 นาย อำนาจ ชี้แจ้ง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
5 นางสาว สุนิสา แก้วศิลา ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนวิชาการ
6 ผศ. จำรัส สาระขวัญ รองผู้อำนวยการ อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
7 นาง กนกพร เทียนคำศรี หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
8 ผศ.ดร. ปัฐยาวัชร ปรากฎผล ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
9 นาย ภูริภัสสร์ เยี่ยงศรีเมือง ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติการ สายสนับสนุนวิชาการ
10 นาง ธนพร สุพรรณ ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติการ สายสนับสนุนทั่วไป
11 นาง อรธิรา บุญประดิษฐ์ ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
12 นาง อาจารีย์ พรหมรัตน์ ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
13 ดร. อรุณี ไชยฤทธิ์ ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
14 นาย อติภัทร พรมสมบัติ ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
15 ดร. บุญสืบ โสโสม รองผู้อำนวยการ อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
16 นาง จรีรัตน์ อินทวัฒน์ ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
17 นางสาว กมลอินทร์ วรรณเชฐอิสรา หัวหน้าสาขาวิชา พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
18 ดร. กนกอร ชาวเวียง หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
19 นางสาว กนกพร แก้วโยธา หัวหน้างาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ปฏิบัติการ สายสอน
20 นาง ขวัญชนก ยศคำลือ ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
21 ดร. อรทัย สงวนพรรค ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
22 ดร. อรวรรณ แผนคง หัวหน้างาน อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
23 นางสาว พัชรพร คำภูมี ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
24 นาง ผกาทิพย์ นาคปรีชา ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
25 นางสาว พัชรี สังข์สี ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
26 ดร. พรเลิศ ชุมชัย หัวหน้างาน อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
27 นางสาว พรทิพย์ สำริดเปี่ยม ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
28 นางสาว รักรุ้ง โกจันทึก ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
29 พ.ต.ท.หญิง รุ่งรวี ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการ พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
30 นาง เสาวลักษณ์ ตันติสุวิชวงษ์ ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
31 นาย สราวุฒิ สีถาน ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
32 นาง ศิริวรรณ ผูกพันธ์ หัวหน้างาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการ สายสอน
33 นาง สุนทรี สิทธิสงคราม หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
34 ดร. สุนทรีย์ คำเพ็ง รองผู้อำนวยการ พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
35 นาง สุกัญญา กระเบียด ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
36 นาง สุภมาส ตามบุญ ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
37 ผศ.ดร. สุพรรณี กัณหดิลก หัวหน้างาน อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
38 นางสาว สุพรรษา ขวัญสมคิด ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
39 นาย ธนพล บรรดาศักดิ์ ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
40 นาย ทวีศักดิ์ เสมาใหญ่ ผู้ปฏิบัติงาน วิทยาจารย์ ข้าราชการ ชำนาญการ สายสนับสนุนวิชาการ
41 ดร. ตรีชฎา ปุ่นสำเริง หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
42 นาย วรวิทย์ ชัยพรเจริญศรี ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
43 นางสาว ยอดสร้อย วิเวกวรรณ ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
44 นาย โยธิน ปอยสูงเนิน ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
45 นาง นฤมล จันทรเกษม หัวหน้างาน อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
46 นาง อรวรรณ ภัสรพงษ์กุล ผู้ปฏิบัติงาน งานทรัพยากรบุคคล พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
47 นาย ทศพล บุญธรรม ผู้ปฏิบัติงาน งานทรัพยากรบุคคล พนักงานราชการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
48 นางสาว มาลินี บุญเกิด หัวหน้างาน อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
49 นางสาว นิภารัตน์ วรรณพา ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
50 นางสาว อนงค์ ดวงสุดาวรรณ ผู้ปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไป พนักงานราชการ ปฏิบัติการ สายสนับสนุนทั่วไป
51 นาง บำรุง บัวสุนทร หัวหน้างาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ข้าราชการ ชำนาญงาน สายสนับสนุนทั่วไป
52 นางสาว จีรนันท์ ชุติมาแสงตระกูล ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
53 นาย จิตรภาณุ แก้วคำ ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
54 นางสาว กชภัส สุริวรรณ์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
55 นางสาว กัญญารัตน์ ศรีประไพพาณิชย์ ผู้ปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
56 นางสาว ลัดดาวรรณ พาลี ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
57 นางสาว ณิชาพร เกตุศีระ ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
58 นางสาว ประภาสิริ ปะทีตานัง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
59 นาง สมใจ สิงห์ป้อม หัวหน้างาน เจ้าพนักงานธุรการ ข้าราชการ ชำนาญงาน สายสนับสนุนทั่วไป
60 นาย สุเชษฐ์ สุนทรประสิทธิ์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
61 นาง สุณิสา กิจวิถี ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการพัสดุ พนักงานราชการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
62 นางสาว สุพรรษา พานทอง ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการศึกษา พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
63 นางสาว ศุภสุตา โพธิแวง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
64 นางสาว สุรีรัตน์ อุดเจริญ ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการการเงินและบัญชี พนักงานราชการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
65 นางสาว ธิดานัย อุปัชฌาย์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
66 นางสาว ธัญญา สะมะโน ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
67 นางสาว วิภาวรรณ พุ่มมาก ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
68 นางสาว ณัฐนันท์ ศรีสิงห์ ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
69 นาย ไพโรจน์ เสมาทอง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
70 นางสาว อังคณา แสนสาย ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
71 นางสาว ภัควลัชญ์ วาสูงเนิน ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการการเงินและบัญชี พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
72 นาย มนัส อรกุล ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
73 นาง จิราพร กลางกุลนารถ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานบริการ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
74 นาง รัชฎาพร ศรีพรหม ผู้ปฏิบัติงาน บรรณารักษ์ ข้าราชการ ปฏิบัติการ สายสนับสนุนวิชาการ
75 นาย บุญเรือน หงษ์อมร ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
76 นาย วันเฉลิม โพธิ์ศรี ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
77 นาย อนุรักษ์ พิมพ์ท้าว ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานบริการ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
78 นาง อำไพ ศรีบุญมา ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานบริการ ลูกจ้างประจำ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
79 นาง นงลักษณ์ ศรีบุญมา ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานพิมพ์ ลูกจ้างประจำ ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
80 นาง นงลักษณ์ เติมลาภ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานพิมพ์ ลูกจ้างประจำ ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
81 นาย อนันท์ แจ่มจำรัส ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างประจำ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
82 ดร. อุทัยทิพย์ จันทร์เพ็ญ หัวหน้างาน อาจารย์ ข้าราชการ ไม่มี สายสอน
83 นาย เชิด สรานันท์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป