ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

บุคลากรทั้งหมด
# ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน ตำแหน่งสายงาน ประเภทบุคลากร ระดับ สายงาน
1 นาย กุศล ป้องภา ผู้ปฏิบัติงาน คนสวน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
2 ดร. สุมาลี เอี่ยมสมัย อาจารย์ประจำสาขาวิชา พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) พนักงานจ้างเหมาบริการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
3 นาง จำรัส สาระขวัญ รองผู้อำนวยการ พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
4 นาง กนกพร เทียนคำศรี หัวหน้าสาขาวิชา พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
5 ดร. ปัฐยาวัชร ปรากฎผล รองผู้อำนวยการ พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
6 นาย ภูริภัสสร์ เยี่ยงศรีเมือง ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติการ สายสนับสนุนทั่วไป
7 นาง ธนพร สุพรรณ ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติการ สายสนับสนุนทั่วไป
8 นาง อรธิรา บุญประดิษฐ์ ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
9 นาง อาจารีย์ พรหมรัตน์ ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการ สายสอน
10 ดร. อรุณี ไชยฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชา พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
11 นาย อติภัทร พรมสมบัติ ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ปฏิบัติการ สายสอน
12 ดร. บุญสืบ โสโสม หัวหน้างาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
13 นาง จรีรัตน์ อินทวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชา พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
14 นางสาว กมลอินทร์ วรรณเชฐอิสรา หัวหน้าสาขาวิชา พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
15 ดร. กนกอร ชาวเวียง หัวหน้าสาขาวิชา พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
16 นางสาว กนกพร แก้วโยธา ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ปฏิบัติการ สายสอน
17 นาง ขวัญชนก ยศคำลือ ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการ สายสอน
18 ดร. อรทัย สงวนพรรค ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
19 ดร. อรวรรณ แผนคง ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
20 นางสาว พัชรพร คำภูมี ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
21 นาง ผกาทิพย์ นาคปรีชา ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
22 นางสาว พัชรี สังข์สี ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการ สายสอน
23 ดร. พรเลิศ ชุมชัย หัวหน้างาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
24 นางสาว พรทิพย์ สำริดเปี่ยม ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการ สายสอน
25 นางสาว รักรุ้ง โกจันทึก ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการ สายสอน
26 พ.ต.ท.หญิง รุ่งรวี ประเสริฐศรี หัวหน้างาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
27 นาง เสาวลักษณ์ ตันติสุวิชวงษ์ ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
28 นาย สราวุฒิ สีถาน ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
29 นาง ศิริวรรณ ผูกพันธ์ ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการ สายสอน
30 นาง สุนทรี สิทธิสงคราม หัวหน้าสาขาวิชา พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
31 ดร. สุนทรีย์ คำเพ็ง หัวหน้างาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
32 นาง สุกัญญา กระเบียด ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
33 นาง สุภมาส ตามบุญ ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
34 ดร. สุพรรณี กัณหดิลก หัวหน้างาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
35 นางสาว สุพรรษา ขวัญสมคิด ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
36 นาย ธนพล บรรดาศักดิ์ ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการ สายสอน
37 นาย ทวีศักดิ์ เสมาใหญ่ ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการ สายสนับสนุนวิชาการ
38 ดร. ตรีชฎา ปุ่นสำเริง หัวหน้าสาขาวิชา พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
39 นาย วรวิทย์ ชัยพรเจริญศรี ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
40 นางสาว ยอดสร้อย วิเวกวรรณ ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
41 นาย โยธิน ปอยสูงเนิน ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
42 นาง นฤมล จันทรเกษม หัวหน้างาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
43 นาง อรวรรณ ภัสรพงษ์กุล ผู้ปฏิบัติงาน งานทรัพยากรบุคคล พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
44 นาย ทศพล บุญธรรม ผู้ปฏิบัติงาน งานทรัพยากรบุคคล พนักงานราชการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
45 นางสาว มาลินี บุญเกิด หัวหน้างาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
46 นางสาว นิภารัตน์ วรรณพา ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
47 นางสาว อนงค์ ดวงสุดาวรรณ ผู้ปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไป พนักงานราชการ ปฏิบัติการ สายสนับสนุนทั่วไป
48 นาง บำรุง บัวสุนทร หัวหน้างาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ข้าราชการ ชำนาญงาน สายสนับสนุนทั่วไป
49 นางสาว จีรนันท์ ชุติมาแสงตระกูล ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
50 นาย จิตรภาณุ แก้วคำ ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
51 นางสาว กัลยวรรธน์ สุริวรรณ์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
52 นางสาว กัญญารัตน์ ศรีประไพพาณิชย์ ผู้ปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
53 นางสาว ลัดดาวรรณ พาลี ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
54 นางสาว ณิชาพร เกตุศีระ ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
55 นางสาว ประภาสิริ ปะทีตานัง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
56 นาง สมใจ สิงห์ป้อม หัวหน้างาน เจ้าพนักงานธุรการ ข้าราชการ ชำนาญงาน สายสนับสนุนทั่วไป
57 นาย สุเชษฐ์ สุนทรประสิทธิ์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
58 นาง สุณิสา กิจวิถี ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการพัสดุ พนักงานราชการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
59 นางสาว สุพรรษา พานทอง ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการศึกษา พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
60 นางสาว ศุภสุตา โพธิแวง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
61 นางสาว สุรีรัตน์ อุดเจริญ ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการการเงินและบัญชี พนักงานราชการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
62 นางสาว ธิดานัย อุปัชฌาย์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
63 นางสาว ธัญญา สะมะโน ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
64 นางสาว วิภาวรรณ พุ่มมาก ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
65 นางสาว ณัฐนันท์ ศรีสิงห์ ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
66 นาย ไพโรจน์ เสมาทอง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
67 นางสาว จารุวรรณ พิลา ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
68 นางสาว อังคณา แสนสาย ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
69 นางสาว ภัควลัชญ์ วาสูงเนิน ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการการเงินและบัญชี พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
70 นาย มนัส อรกุล ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
71 นาง จิราพร กลางกุลนารถ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานบริการ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
72 นาง รัชฎาพร ศรีพรหม ผู้ปฏิบัติงาน บรรณารักษ์ ข้าราชการ ปฏิบัติการ สายสนับสนุนทั่วไป
73 นาย บุญเรือน หงษ์อมร ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
74 นาย วันเฉลิม โพธิ์ศรี ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
75 นาย อนุรักษ์ พิมพ์ท้าว ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานบริการ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
76 นาง อำไพ ศรีบุญมา ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานบริการ ลูกจ้างประจำ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
77 นาง นงลักษณ์ ศรีบุญมา ผู้ปฏิบัติงาน บรรณารักษ์ ลูกจ้างประจำ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
78 นาง นงลักษณ์ เติมลาภ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานพิมพ์ ลูกจ้างประจำ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
79 นาย อนันท์ แจ่มจำรัส ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างประจำ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
80 ดร. อุทัยทิพย์ จันทร์เพ็ญ ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
81 นาย เชิด สรานันท์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป