ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ด้านบริหารงานบุคคล/รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

# ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน ประเภทบุคลากร สายงาน
1 นาย ภูริภัสสร์ เยี่ยงศรีเมือง ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุนวิชาการ
2 นาง ธนพร สุพรรณ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
3 นาง อาจารีย์ พรหมรัตน์ ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
4 ดร. อรุณี ไชยฤทธิ์ ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
5 นาย อติภัทร พรมสมบัติ ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
6 ดร. บุญสืบ โสโสม รองผู้อำนวยการ ข้าราชการ สายสอน
7 ผศ. จำรัส สาระขวัญ รองผู้อำนวยการ ข้าราชการ สายสอน
8 นาง จรีรัตน์ อินทวัฒน์ ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
9 นางสาว กมลอินทร์ วรรณเชฐอิสรา หัวหน้าสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
10 ดร. กนกอร ชาวเวียง หัวหน้าสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
11 นาง กนกพร เทียนคำศรี หัวหน้าสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
12 นางสาว กนกพร แก้วโยธา หัวหน้างาน ข้าราชการ สายสอน
13 นาง ขวัญชนก ยศคำลือ ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
14 ดร. อรทัย สงวนพรรค ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
15 ดร. อรวรรณ แผนคง หัวหน้างาน ข้าราชการ สายสอน
16 นางสาว พัชรพร คำภูมี ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
17 ผศ.ดร. ปัฐยาวัชร ปรากฎผล ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
18 นาง ผกาทิพย์ นาคปรีชา ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
19 นางสาว พัชรี สังข์สี ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
20 ดร. พรเลิศ ชุมชัย หัวหน้างาน ข้าราชการ สายสอน
21 นางสาว พรทิพย์ สำริดเปี่ยม ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
22 นางสาว รักรุ้ง โกจันทึก ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
23 พ.ต.ท.หญิง รุ่งรวี ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการ ข้าราชการ สายสอน
24 นาง เสาวลักษณ์ ตันติสุวิชวงษ์ ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
25 นาง ศิริวรรณ ผูกพันธ์ หัวหน้างาน ข้าราชการ สายสอน
26 นาง สุนทรี สิทธิสงคราม หัวหน้าสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
27 ดร. สุนทรีย์ คำเพ็ง รองผู้อำนวยการ ข้าราชการ สายสอน
28 นาง สุกัญญา กระเบียด ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
29 นาง สุภมาส ตามบุญ ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
30 ผศ.ดร. สุพรรณี กัณหดิลก หัวหน้างาน ข้าราชการ สายสอน
31 นางสาว สุพรรษา ขวัญสมคิด ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
32 นาย ธนพล บรรดาศักดิ์ ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
33 นาย ทวีศักดิ์ เสมาใหญ่ ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
34 ดร. ตรีชฎา ปุ่นสำเริง หัวหน้าสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
35 นาย วรวิทย์ ชัยพรเจริญศรี ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
36 นางสาว ยอดสร้อย วิเวกวรรณ ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
37 นาย โยธิน ปอยสูงเนิน ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
38 นาง นฤมล จันทรเกษม หัวหน้างาน ข้าราชการ สายสอน
39 นาง อรวรรณ ภัสรพงษ์กุล ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
40 นาย ทศพล บุญธรรม ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานราชการ สายสนับสนุนทั่วไป
41 นางสาว มาลินี บุญเกิด หัวหน้างาน ข้าราชการ สายสอน
42 นางสาว นิภารัตน์ วรรณพา ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
43 นางสาว อนงค์ ดวงสุดาวรรณ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานราชการ สายสนับสนุนทั่วไป
44 นาง บำรุง บัวสุนทร หัวหน้างาน ข้าราชการ สายสนับสนุนทั่วไป
45 นางสาว จีรนันท์ ชุติมาแสงตระกูล ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
46 นาย จิตรภาณุ แก้วคำ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนวิชาการ
47 นางสาว กชภัส สุริวรรณ์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนวิชาการ
48 นางสาว กัญญารัตน์ ศรีประไพพาณิชย์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
49 นางสาว ลัดดาวรรณ พาลี ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนวิชาการ
50 นางสาว ณิชาพร เกตุศีระ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนวิชาการ
51 นางสาว ประภาสิริ ปะทีตานัง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนวิชาการ
52 นาง สมใจ สิงห์ป้อม หัวหน้างาน ข้าราชการ สายสนับสนุนทั่วไป
53 นาย สุเชษฐ์ สุนทรประสิทธิ์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนวิชาการ
54 นาง สุณิสา กิจวิถี ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานราชการ สายสนับสนุนทั่วไป
55 นางสาว สุพรรษา พานทอง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนวิชาการ
56 นางสาว ศุภสุตา โพธิแวง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
57 นางสาว สุรีรัตน์ อุดเจริญ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานราชการ สายสนับสนุนทั่วไป
58 นางสาว ธิดานัย อุปัชฌาย์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนวิชาการ
59 นางสาว ธัญญา สะมะโน ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนวิชาการ
60 นางสาว วิภาวรรณ พุ่มมาก ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
61 นางสาว ณัฐนันท์ ศรีสิงห์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนวิชาการ
62 นาย ไพโรจน์ เสมาทอง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
63 นางสาว อังคณา แสนสาย ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
64 นางสาว ภัควลัชญ์ วาสูงเนิน ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
65 นาย มนัส อรกุล ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
66 นาง จิราพร กลางกุลนารถ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
67 นาง รัชฎาพร ศรีพรหม ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
68 นาย บุญเรือน หงษ์อมร ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
69 นาย วันเฉลิม โพธิ์ศรี ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
70 นาย อนุรักษ์ พิมพ์ท้าว ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
71 นาง อำไพ ศรีบุญมา ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ สายสนับสนุนทั่วไป
72 นาง นงลักษณ์ ศรีบุญมา ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ สายสนับสนุนวิชาการ
73 นาง นงลักษณ์ เติมลาภ ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ สายสนับสนุนวิชาการ
74 นาย อนันท์ แจ่มจำรัส ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ สายสนับสนุนทั่วไป
75 ดร. อุทัยทิพย์ จันทร์เพ็ญ หัวหน้างาน ข้าราชการ สายสอน
76 นาย เชิด สรานันท์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
77 นาย กุศล ป้องภา ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
78 ดร. สุมาลี เอี่ยมสมัย อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสอน
79 นาย วันชนะ วงษ์บุดดา ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
80 นาย อำนาจ ชี้แจ้ง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
81 นางสาว สุนิสา แก้วศิลา ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนวิชาการ