ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ด้านผลงานวิจัย และวิชาการ/ผลงานวิจัยและวิชาการ จำแนกตามลักษณะผลงาน

ผลงานวิจัยและวิชาการ จำแนกตามลักษณะผลงาน

# ผลงานวิจัย ลักษณะผลงาน
1 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางเลือกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องด้านการพูด ปีงบประมาณ 2561 ด้านส่งเสริมสุภาพ
2 ปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่อำเภอพระพุทธบาท ด้านส่งเสริมสุภาพ
3 ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะน้ำหนักเกินของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ด้านส่งเสริมสุภาพ
4 ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักด้านอาชีวอนามัยต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ด้านการเรียนการสอน
5 การสังเคราะห์งานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ด้านวิจัยองค์กร
6 การพัฒนาเครื่องมือวัดการรับรู้สมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สำหรับการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ตามแนวคิดเชิงพุทธศาสนา ด้านการเรียนการสอน
7 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชากระบวนทัศน์ในการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ด้านการเรียนการสอน
8 แนวทางบำบัดเพื่อเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยจิตเภท : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ด้านคลินิค
9 ผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการฝึกภาคปฏิบัติที่มีต่อความรู้ทัศนคติและทักษะการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลมารดาทารก ด้านการเรียนการสอน
10 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาล ด้านการเรียนการสอน
11 การดูแลผู้ป่วยวิกฤตด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ : การรับรู้จากการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล ด้านการเรียนการสอน
12 ปัจจัยพื้นฐาน คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต ด้านคลินิค
13 การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล : พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย โรงพยาบาลพระพุทธบาท ด้านวิจัยองค์กร