ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ด้านผลงานวิจัย และวิชาการ/ผลงานวิจัยและวิชาการ จำแนกตามลักษณะผลงาน

ผลงานวิจัยและวิชาการ จำแนกตามลักษณะผลงาน

# ผลงานวิจัย ลักษณะผลงาน
1 ผลของการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในรายวิชาวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต ต่อการเรียนรู้โดยการนำตนเอง การคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม เจตคติต่อการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช และความรู้การพยาบาลจิตเวช ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ด้านการเรียนการสอน
2 การจัดรายการกรณีต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและผลลัพธ์เชิงคลินิกของผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ด้านคลินิค
3 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความฉลาดทางสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง ด้านส่งเสริมสุภาพ
4 ผลของโปรแกรมสร้างเสริมกิจกรรมเพิ่มสุขในชีวิตประจำวันของญาติผู้ดูแลต่อระดับมุมมองด้านบวกจากการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านส่งเสริมสุภาพ
5 ปัจจัยทำนายมุมมองเชิงบวกในการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านส่งเสริมสุภาพ
6 ทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ด้านการเรียนการสอน
7 ความเมตตากรุณาต่อตนเองของนักศึกษาพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านการเรียนการสอน
8 การพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชนในเขตอำเภอพระพุทธบาท ด้านชุมชน
9 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการทางวิสัญญีแบบผู้ป่วยนอก รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ด้านคลินิค
10 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างการปรับตัวต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล ด้านส่งเสริมสุภาพ
11 การพยาบาลอาชีวอนามัย ปีงบประมาณ 2562 ด้านชุมชน
12 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น Wow Exercise for Me เพื่อสร้างเสริมความตั้งใจในการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ด้านชุมชน
13 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพสังกัดเขตบริการสุขภาพที่ 4 ด้านคลินิค
14 พัฒนารูปแบบการจัดการกับความผิดปกติทางสุขภาพจิต ที่เกี่ยวข้องการเรียนรู้ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้านส่งเสริมสุภาพ
15 การพัฒนาแนวปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและเพิ่มขีดความสามารถเกี่ยวกับทักษะการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ด้านการเรียนการสอน
16 รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ด้านการเรียนการสอน
17 การศึกษาการพัฒนาความแตกฉานทางสุขภาพ (Heath literacy) การส่งเสริมพัฒนาการของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ด้านคลินิค
18 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพสำหรับหญิงที่เป็นเบาหวานในระยะตั้งครรภ์ ต่อผลลัพธ์มารดา และทารก ปีงบประมาณ 2562 ด้านคลินิค
19 การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล ด้านการเรียนการสอน
20 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถในการดูแลช่วยคลอดปกติ ต่อทักษะการดูแลช่วยคลอดปกติครั้งแรก ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ปีงบประมาณ 2562 ด้านคลินิค
21 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองออนไลน์ “เครื่องมือในการบำบัดทางการพยาบาลจิตเวช” ด้านคลินิค
22 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางเลือกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องด้านการพูด ปีงบประมาณ 2562 ด้านส่งเสริมสุภาพ