ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ด้านผลงานวิจัย และวิชาการ/รายงานผลงานวิจัยอาจารย์แยกรายบุคคล

รายงานผลงานวิจัยอาจารย์แยกรายบุคคล ย้อนหลัง 5 ปี

ลับดับ ชื่อนามสกุล จำนวนผลงานวิจัยประจำปี
2562 2563 2564 2565 2566 2567
1 นาง อาจารีย์ พรหมรัตน์ 1 0 0 1 0 0
2 ดร. อรุณี ไชยฤทธิ์ 1 1 1 1 0 0
3 นาย อติภัทร พรมสมบัติ 0 1 1 1 0 0
4 ดร. บุญสืบ โสโสม 1 3 5 4 0 0
5 ผศ. จำรัส สาระขวัญ 1 0 0 0 0 0
6 นาง จรีรัตน์ อินทวัฒน์ 0 2 0 0 0 0
7 นางสาว กมลอินทร์ วรรณเชฐอิสรา 0 1 0 0 0 0
8 ดร. กนกอร ชาวเวียง 2 5 0 0 0 0
9 นาง กนกพร เทียนคำศรี 2 0 1 2 0 0
10 นางสาว กนกพร แก้วโยธา 0 0 1 0 0 0
11 นาง ขวัญชนก ยศคำลือ 0 4 1 0 0 0
12 ดร. อรทัย สงวนพรรค 0 0 0 0 0 0
13 ดร. อรวรรณ แผนคง 0 2 1 0 0 0
14 ผศ.ดร. ปัฐยาวัชร ปรากฎผล 3 1 2 3 0 0
15 นาง ผกาทิพย์ นาคปรีชา 2 0 0 0 0 0
16 นางสาว พัชรี สังข์สี 0 2 0 0 0 0
17 ดร. พรเลิศ ชุมชัย 2 3 0 2 0 0
18 นางสาว พรทิพย์ สำริดเปี่ยม 0 2 1 0 0 0
19 นางสาว รักรุ้ง โกจันทึก 1 0 0 0 0 0
20 พ.ต.ท.หญิง รุ่งรวี ประเสริฐศรี 1 0 1 0 0 0
21 นาง เสาวลักษณ์ ตันติสุวิชวงษ์ 0 3 0 1 0 0
22 นาง ศิริวรรณ ผูกพันธ์ 0 1 0 0 0 0
23 นาง สุนทรี สิทธิสงคราม 3 0 0 0 0 0
24 ดร. สุนทรีย์ คำเพ็ง 2 0 1 0 0 0
25 นาง สุกัญญา กระเบียด 0 3 0 0 0 0
26 นาง สุภมาส ตามบุญ 0 0 2 0 0 0
27 ผศ.ดร. สุพรรณี กัณหดิลก 2 2 1 0 0 0
28 นาย ธนพล บรรดาศักดิ์ 3 4 5 3 0 0
29 ดร. ตรีชฎา ปุ่นสำเริง 2 2 1 0 0 0
30 นาย วรวิทย์ ชัยพรเจริญศรี 0 1 0 0 0 0
31 นางสาว ยอดสร้อย วิเวกวรรณ 0 0 0 0 0 0
32 นาย โยธิน ปอยสูงเนิน 1 0 0 0 0 0
33 นาง นฤมล จันทรเกษม 1 2 2 2 0 0
34 นางสาว มาลินี บุญเกิด 0 1 0 0 0 0
35 ดร. อุทัยทิพย์ จันทร์เพ็ญ 1 1 1 1 0 0
36 ดร. สุมาลี เอี่ยมสมัย 0 1 0 0 0 0