ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ด้านการจัดการเรียนการสอน/รายชื่อนักศึกษาสถานะรักษาสภาพ

รายชื่อนักศึกษาสถานะรักษาสภาพ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ชั้นปี เพศ หลักสูตร