ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ด้านการจัดการเรียนการสอน/รายชื่อนักศึกษาปัจจุบัน

รายชื่อนักศึกษาปัจจุบัน

# รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ชั้นปี เพศ หลักสูตร
1 63121301001 กนกอร ปุริโส 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
2 63121301002 กมลวรรณ จันทราเทพ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
3 63121301003 กรรณิการ์ บุญคูณ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
4 63121301004 กรรภิรมย์ อินธรรม 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
5 63121301005 กฤตพร บูรพันธ์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
6 63121301006 กวินธิดา ประมูล 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
7 63121301007 กัญญาณัฐ เอิบโพธิ์กลาง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
8 63121301008 กัณฐิตา นะวะเศียร 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
9 63121301009 กาญจนาพร ปักเขตานัง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
10 63121301010 กิติกาญจน์ ตุงคะเสรีรักษ์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
11 63121301011 เกศวลิน เคล้ากระโทก 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
12 63121301012 ขจีวรรณ บูระพิน 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
13 63121301013 คีตภัทร เอี่ยมสำอางค์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
14 63121301014 จารุภัทร มากขุนทด 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
15 63121301015 จิราพร คันสอน 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
16 63121301016 จิราพร สุขกลาง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
17 63121301017 จิรุนันท์ สำรวมสุข 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
18 63121301018 จุฑาทิพย์ อยู่พุ่ม 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
19 63121301019 จุฑาลักษณ์ มรกูล 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
20 63121301020 เจียฟ่ง หมอนทอง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
21 63121301021 ชนาพร พรสืบกินนอน 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
22 63121301022 ชนิศรา พันธุ์โพธิ์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
23 63121301023 ชนิสรา ชูจันทร์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
24 63121301024 ชลธิชา ครู่กระโทก 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
25 63121301025 ชโลธร ชัยชนะ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
26 63121301026 ชัยมงคล ด่านกระโทก 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
27 63121301027 ชิตยาภรณ์ ขันธสร 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
28 63121301028 ญาณิศา บุญเพชร 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
29 63121301029 ฐานิดา จริยากุลภิวาท 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
30 63121301030 ณนิจกมล ศิริโพธิ์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
31 63121301031 ณภัทร โพธิ์ปิน 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
32 63121301032 ณัชชา เเสงภักดี 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
33 63121301033 ณัชชารินทร์ สมัตถะ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
34 63121301034 ณัฐชา ใสใหม่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
35 63121301035 ณัฐหทัย พิมพ์โคตร 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
36 63121301036 ดลพร ขันทอง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
37 63121301037 ดวงใจ ชูจันทร์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
38 63121301038 ดุจดาว ลิไธสง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
39 63121301039 เด่นนภา เพ็งสลุง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
40 63121301040 ทิชากร รัศมี 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
41 63121301041 ทิพย์สิริน ศิลเทพาเวทย์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
42 63121301042 ธนพร รัตนวิจารณ์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
43 63121301043 ธัญจิรา กล่อมภิรมย์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
44 63121301044 ธัญธิดา กระเป๋าทอง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
45 63121301045 นภสร แจ้งใจบุญ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
46 63121301046 นภัสกนก ทัพเจริญ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
47 63121301047 นภัสรา คงกษัตริย์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
48 63121301048 นภาพร ขันผักแว่น 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
49 63121301049 นฤมล ทุมสันเทียะ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
50 63121301050 นวการณ์ สากูต 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
51 63121301051 นันท์นภัส ขะชาติ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
52 63121301052 นิศาชล ชูชีพ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
53 63121301053 นิษา วิชิต 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
54 63121301054 บุษยาภรณ์ รัตนะ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
55 63121301055 เบญจวรรณ์ ภูพานทอง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
56 63121301056 เบญญทิพย์ เพียรโพธิ์กลาง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
57 63121301057 เบญญาภา ใจชื่น 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
58 63121301058 ปณัฐดา หวังเสียวกลาง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
59 63121301059 ประดิษฐ์พร นุ่มผักแว่น 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
60 63121301060 ปิ่นสุดา ใจหาญ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
61 63121301061 ปิยธิดา มั่งคั่ง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
62 63121301062 ปิยวรรณ แจ่มใส 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
63 63121301063 ปุญชรัสมิ์ เมืองเจริญ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
64 63121301064 พรประภา ภูดวงจิตร 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
65 63121301065 พรรณพัชรา มาสวนจิก 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
66 63121301066 พัชรพร สำเรียนรัมย์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
67 63121301067 พิชญธิดา อะโรคา 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
68 63121301068 พิยดา มูลสิงห์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
69 63121301069 เพชรลดา พลับโพธิ์ทอง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
70 63121301070 เพ็ญรดี ทรัพย์สมาน 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
71 63121301071 ฟ้า ระวังไชยสงค์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
72 63121301072 ภัคนันท์ วิธวรรธนะ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
73 63121301073 มนัสชนก ยุทธสวัสดิ์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
74 63121301074 มนัสวรรณ์ โตทะเล 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
75 63121301075 มุนินทร์ มณีฉาย 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
76 63121301076 เมษิยา อาจศึก 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
77 63121301077 รัตนาภรณ์ ตรงดี 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
78 63121301078 ลักษิกา ภู่ทับทิม 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
79 63121301079 ลัดดาวัลย์ เกียรติกตัญญู 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
80 63121301080 วริศรา กระแสเทพ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
81 63121301081 วริศรา มงคลธีรภัทร 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
82 63121301082 วิมลมาส รัตนวิชัย 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
83 63121301083 วิลาพร เย็นไธสง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
84 63121301084 วิลาสินี กาหลง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
85 63121301085 วีรปริยา ภิบาลจอมมี 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
86 63121301086 วุฒิพงษ์ สิทธิสุข 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
87 63121301087 ศรัณย์ เพียรการนา 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
88 63121301088 ศศธร เพราทองชมพูนุช 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
89 63121301089 ศิรประภา เหล่าฤทธิ์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
90 63121301090 ศิริน เทพเสนา 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
91 63121301091 ศิริประไพ ฉาบเพ็ชร์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
92 63121301092 ศิริรัตน์ เสรัมย์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
93 63121301093 ศุภวรรณ ดีรัตนพร 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
94 63121301094 สายน้ำผึ้ง ชมเชย 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
95 63121301095 สายป่าน จงถวิล 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
96 63121301096 สายสมร โสภา 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
97 63121301097 สิปปวิชญ์ อุตตะมะ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
98 63121301098 สุกัญญา หยั่งถึง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
99 63121301099 สุชาวดี คันธอุริศ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
100 63121301100 สุฑาทิพย์ สาวิสิทธิ์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
101 63121301101 สุดารัตน์ พลเดช 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
102 63121301102 สุนิตา สมบุญคุณ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
103 63121301103 สุปรียา เทียนสี 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
104 63121301105 อนุวัฒน์ อนุธรสิน 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
105 63121301106 อรทัย รวบรวม 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
106 63121301107 อัจฉรา คุณชมภู 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
107 63121301108 อิทธิฤทธิ์ สาดไธสง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
108 63121301109 อินทิราภรณ์ เย็นไธสง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
109 64121301001 กชกร เหลืองอ่อน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
110 64121301002 กนกวรรณ ลอยนอก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
111 64121301003 กนกวรรณ สมมั่น 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
112 64121301004 กฤติยา ทองมา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
113 64121301005 กฤษณะ แก้วกล้า 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
114 64121301006 กวิสรา ราชาโคตร 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
115 64121301007 กัญญรัตน์ วิมลโนช 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
116 64121301008 กัลยรัตน์ อ่ำมีเชาว์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
117 64121301009 กัลยาณี กุติการ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
118 64121301010 จันทราลักษณ์ สีน้ำอ้อม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
119 64121301011 จารุวรรณ กรวยสวัสดิ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
120 64121301012 จารุวรรณ ศิริชาติ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
121 64121301013 จิรัตติกาล จันทร์อินทร์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
122 64121301014 จิราพรรณ พูนกิ่ง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
123 64121301015 จิราภา ปานบุดดา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
124 64121301016 จุฑามาศ โกบแก้ว 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
125 64121301017 จุฑารัตน์ แสงบดี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
126 64121301018 จุรีรัตน์ ปลั่งกลาง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
127 64121301019 เจนจิรา พรมทะเล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
128 64121301020 เจริญสกุล กลมกล่อม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
129 64121301021 ฉัตรชนก เตาะหนองนา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
130 64121301022 ชิษณุพงศ์ สงวนปานทรัพย์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
131 64121301023 โชติกา อิสระทะ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
132 64121301024 ฐิติวัลค์ สำราญใจ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
133 64121301025 ณัฐณิชา บัวลอย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
134 64121301026 ณัฐรุจา ไชยศรีทา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
135 64121301027 ทรงยศ พิมอุบล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
136 64121301028 ทัศนีย์วรรณ พัทมี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
137 64121301029 ทิพยรัตน์ จรัสสินอนันท์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
138 64121301030 ทิพยรัตน์ อินทร์กลิ่น 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
139 64121301031 ธนนันท์ เกลาโพธิ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
140 64121301032 ธนาพร สังข์ทอง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
141 64121301033 ธมกร โพธิ์กัณฑ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
142 64121301034 นนทิชา ทองกุล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
143 64121301035 นฤมล สิ้นภัย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
144 64121301036 นันท์ชพร บุญเอก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
145 64121301037 นันท์นภัส ศรีกันหา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
146 64121301038 นันทินีย์ แสงชัย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
147 64121301039 นันทิยา อาจกมล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
148 64121301040 น้ำฟ้า เหงกระโทก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
149 64121301041 น้ำริน หมู่ศิริ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
150 64121301042 นิยตา วาปีเก่า 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
151 64121301043 ปภาวรินทร์ แก้วใส 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
152 64121301044 ประภัสวรรณ สัจจะธง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
153 64121301045 ประวรรณรัตน์ ยิ้มพ่วง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
154 64121301046 ปรารถนา ชัยชนะ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
155 64121301047 ปัทฐมาภรณ์ ดีเม้น 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
156 64121301048 เปมิกา บุญมาภิ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
157 64121301049 เปรมกมล จำนงมี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
158 64121301050 พรพิรุน ศรีไชยบาล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
159 64121301051 พฤกษา สัตย์ซ้ำ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
160 64121301052 พัชรพล งดสันเทียะ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
161 64121301053 พัชรภรณ์ เพ็งวงษ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
162 64121301054 พัชรภรณ์ เสระทอง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
163 64121301055 พัชราภา เพ็งวงษ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
164 64121301056 พัชรี บัวจูม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
165 64121301057 พิมพ์ผกา กมล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
166 64121301058 พิมพ์พิมล กิตติวีรกุลชัย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
167 64121301059 ภคพร ดวงแก้ว 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
168 64121301060 ภัชณิดา ดวงมาลา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
169 64121301061 ภัทราภรณ์ พันธ์ยาง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
170 64121301062 ภูมินทร์ บุญเสนา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
171 64121301063 มาริสา บุญมีป้อม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
172 64121301064 มินตรา พงษ์ใหม่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
173 64121301065 รวิพร อ่านดอน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
174 64121301066 รสริน รอดเอี่ยม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
175 64121301067 รัตนมน เทียมหินตั้ง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
176 64121301068 รัตนาภรณ์ มีแววแสง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
177 64121301069 รุธิดา สุภิษะ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
178 64121301070 ลดาวัลย์ เกษโส 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
179 64121301071 ลภัสรดา เขียวกุล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
180 64121301072 ลักษณ์สุดา พูนศรี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
181 64121301073 วรรณษา ส่องกระโทก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
182 64121301074 วรัญญา เรียกกลาง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
183 64121301075 วิภาวนี บุญสุขา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
184 64121301076 วีระพล โคตรสมบัติ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
185 64121301078 ศิรประภา รักษากลาง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
186 64121301079 ศิรินดา พันธ์แสนซา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
187 64121301080 ศิรินทร กุลหงษ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
188 64121301081 ศิรินนภา ฮอพิมาย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
189 64121301082 สร้อยฟ้า อนุเคราะห์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
190 64121301083 สาวิตรี ปัจยะโก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
191 64121301084 สิทธิพล ทองนาเมือง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
192 64121301085 สิริมา ขุนศรีรักษา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
193 64121301086 สุขุมาภรณ์ ศรศรี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
194 64121301087 สุจิรา ใจทิม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
195 64121301088 สุดารัตน์ ศรีพันธ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
196 64121301089 สุทธาทิพย์ พิศนอก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
197 64121301090 สุธินันท์ เนี่ยงจิต 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
198 64121301092 สุพรรณิการ์ พลยางนอก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
199 64121301093 สุพิชฌาย์ แก้วกูลฑล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
200 64121301094 สุภาพร บุญสุข 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
201 64121301095 สุวนันท์ พิมพ์สา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
202 64121301096 สุวิภา อิ่มกมล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
203 64121301097 เหมือนฝัน เกียงกระโทก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
204 64121301098 องค์กร เจนชัย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
205 64121301099 อชิรญาณ์ ชาติสุภาพ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
206 64121301100 อรนุช กินโนนกอก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
207 64121301101 อรอนงค์ ทองดี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
208 64121301102 อริศรา ทองสวรรค์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
209 64121301103 อริศรา พรมศร 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
210 64121301104 อริสรา นามกิง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
211 64121301105 อริสา ยังประดิษฐ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
212 64121301106 อาริยา จาดพิมาย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
213 64121301107 อุทุมพร เจนชัยภูมิ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
214 64121301108 อุไรวรรณ พุทธชาติ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
215 64121301109 อุษณีย์ โภคาทรัพย์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
216 64121301110 เอมอร วัชโศก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
217 65121301001 กนกวรรณ เสาแก่น 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
218 65121301002 กฤตธิชานันท์ วงษ์กฤษ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
219 65121301003 กฤษณพงศ์ หารจันทร์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
220 65121301004 กัญญาภัทร เชื่องวงษ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
221 65121301005 กัญญารัตน์ สำราญสลุง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
222 65121301006 จรัสพร นครชัย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
223 65121301007 จินดารัตน์ มั่นคง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
224 65121301008 จิราพร เชื้อหนองทอน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
225 65121301009 จิราภรณ์ รักบุญ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
226 65121301010 จุฬาลักษณ์ ชูน้อย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
227 65121301011 ชญามุข พรหมชัย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
228 65121301012 ชฎาเดือน บุ่นจันทึก 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
229 65121301013 ชนกนาถ สีสมุทร 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
230 65121301014 ชนิกานต์ บำรุงหมู่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
231 65121301016 ชลดา อัดทะนาค 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
232 65121301017 ช่อผกา แก้วนา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
233 65121301018 ชัชฎาภรณ์ จันทร์สว่าง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
234 65121301019 ชัญญา ปันจัตุรัส 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
235 65121301020 ชัญญานุช ชุ่มพลวงศ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
236 65121301021 ญาณิศา กุลสุข 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
237 65121301022 ฐานิตา นาคตระกูล 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
238 65121301023 ฐิติชญา ฐิตาคม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
239 65121301024 ฑิมพกา คงสมชม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
240 65121301025 ณฐพร กันทะวงค์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
241 65121301026 ณัฎฐณิชา เสือจันทร์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
242 65121301027 ณัฏฐณิชา คงประเทศ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
243 65121301028 ณัฐนิชา อุทัย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
244 65121301029 ณัฐพงษ์ เอกอิ่มผล 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
245 65121301030 ณัฐพล กล้ารัมย์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
246 65121301031 ณัฐภัทร เมืองแสงจันทร์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
247 65121301032 ณัฐริกา อ่อนหวาน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
248 65121301033 ณัฐวรา ปัจจัยโคถา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
249 65121301034 ณิชา จันทร์แก้ว 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
250 65121301035 ณิชาภัทร คงคา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
251 65121301036 ดวงฤทัย ทรวงโพธิ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
252 65121301037 ทศศิริ อุบลวัตร 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
253 65121301038 ทิพธัญญา ช้างจวง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
254 65121301039 ทิพรัตน์ นินทะ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
255 65121301040 ธนัญญา เมนัช 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
256 65121301042 ธิติสรร บิลสันเทียะ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
257 65121301043 นครินทร์ ภูศิริ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
258 65121301044 นงนภัส สร้อยพูล 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
259 65121301045 นภารัตน์ แพรเมือง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
260 65121301046 นันท์นภัส ยังจันทร์อินทร์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
261 65121301047 นันทนี ลำทองมา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
262 65121301048 นิจชวิญญู์ วิสุทธิเมธี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
263 65121301049 นิสิรินทร์ สนุกพันธ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
264 65121301050 นุชนาถ ต่างกลาง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
265 65121301051 บงกช คลังทรัพย์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
266 65121301052 ปทิตตา แย้มสกุล 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
267 65121301053 ปนัสยา สิงห์สุธรรม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
268 65121301054 ปริชญา บุณยายน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
269 65121301055 ปริยาภัทร ตุ้มชู 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
270 65121301056 ปรียาภรณ์ วงศ์รักศักดิ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
271 65121301057 ปวันรัตน์ ทือเกาะ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
272 65121301058 ปัณฑิตา ปัญญาศรี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
273 65121301059 พนิดา อ้นแก้ว 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
274 65121301060 พนิดา ราชบุตร 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
275 65121301061 พรชนิตว์ วันพุธ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
276 65121301062 พรชิตา ปุ้ยทอง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
277 65121301063 พรไพลิน ฤทธิ์เดช 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
278 65121301064 พรยมล โสรินทร์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
279 65121301066 พลอยชมพู เกษร 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
280 65121301067 พัชราภรณ์ มินวงษ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
281 65121301068 พัทธนันต์ ชมดง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
282 65121301069 พิชญาภา คำศรี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
283 65121301070 พิชญาภา จันทบาล 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
284 65121301071 พิชญาภา เจริญ​สุข 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
285 65121301072 พิทยาภรณ์ เจริญขำ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
286 65121301073 พิมพ์ชนก ธรรมเจริญ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
287 65121301074 พิสุทธิ์ มุ่งทองหลาง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
288 65121301075 เพลินทิพย์ ปุยงาม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
289 65121301076 ไพจิตรา ประสารวัน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
290 65121301077 ภัทรวดี จันลา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
291 65121301078 มณีกาญจน์ ภาษี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
292 65121301079 มนัสนันท์ แก้วโชติ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
293 65121301080 ยุพาพร มาดี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
294 65121301081 รสิตา ฉ่ำพิรุณ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
295 65121301082 รัชฎาพร แก้วปานกัน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
296 65121301083 รัชณีย์ เริงนคร 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
297 65121301084 รุ่งฤดี พลหาญ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
298 65121301085 รุจิรา แก้วตา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
299 65121301086 ลดา ทองดี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
300 65121301087 ล้อมเพ็ชร แดงสงวนสุข 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
301 65121301088 ลักษ์คณา คณิสาร 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
302 65121301089 วชิรญาภรณ์ สุทธิประภา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
303 65121301090 วรรณวิสา แก้วแหวน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
304 65121301091 วลชา คณโทเงิน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
305 65121301092 วิกานดา เกตุมงกุฏ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
306 65121301093 ศศลักษ์ มินไธสง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
307 65121301094 ศศิกาญจน์ แสงสว่าง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
308 65121301095 ศศิวิมล พรชัย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
309 65121301096 ศิรินทิพย์ เตียงพลกรัง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
310 65121301097 ศิริรัตน์ บัวศรี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
311 65121301098 ศุภิศา อ่อนแจ้ง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
312 65121301099 สมปรารถนา แสงจันทร์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
313 65121301100 สโรชา ล่ำสัน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
314 65121301101 สาธิตา เกตุยา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
315 65121301102 สาธิตา เพียรพานิช 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
316 65121301103 สิราวรรณ สุสเกตุ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
317 65121301104 สิริพรรณ แดนสันเทียะ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
318 65121301105 สิริยากร เศียรทอง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
319 65121301106 สุกัญญา ผ่องใส 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
320 65121301107 สุทธาทิพย์ พลอยวิเศษ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
321 65121301108 สุทธิราช สิมมา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
322 65121301109 สุธาทิพย์ สร้อยสูงเนิน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
323 65121301110 สุนันทา เลียวประโคน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
324 65121301111 สุนิตา รอดสัมฤทธิ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
325 65121301112 สุริยา พันธ์กระวี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
326 65121301113 หทัยทิพย์ พินทอง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
327 65121301114 อติกานต์ พรหมรักษา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
328 65121301115 อนิตยา น้อยประทุมมา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
329 65121301116 อภิชญา รื่นภาคบุตร 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
330 65121301118 อภิญญา เมฆสุข 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
331 65121301117 อภิญญา อาจมิตร์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
332 65121301119 อัญชลี มากด่านกลาง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
333 65121301120 อาภัสรา กุมวาปี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
334 66121301001 กชกานต์ สร้อยวงษ์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
335 66121301002 กชพร บัวพัน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
336 66121301003 กนกวรรณ อื้อจรรยา 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
337 66121301004 กมลธิษณ์ จินดาเกษม 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
338 66121301005 กมลวรรณ ประโสตัง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
339 66121301006 กมลวรรณ สิวทองคำ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
340 66121301007 กรรณิการ์ ฉิมปรีดา 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
341 66121301008 กรรณิการ์ โหน่งวัน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
342 66121301009 กฤตภาส กาชัย 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
343 66121301010 กฤติญา ศรีสันทัด 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
344 66121301011 กัญญา มุ่งลือ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
345 66121301012 กัญญาพัชร สติธรรมค้ำจุน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
346 66121301013 กัญญารัตน์ จิตรหาญ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
347 66121301014 กัญญารัตน์ ป้องปาน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
348 66121301015 กัณฐิกา ชัยวัน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
349 66121301016 กัลยารัตน์ หาญกุดตุ้ม 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
350 66121301017 กิตติโชค พานดอกไม้ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
351 66121301018 กิติยา สุขมาก 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
352 66121301019 เข็มทิพย์ เถื่อนไพรวัลย์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
353 66121301020 จริยาพร เทียวประสงค์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
354 66121301021 จันทกานต์ เจริญมาก 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
355 66121301022 จิณณพัต อาจขำ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
356 66121301023 จิดาภา สดับธรรม 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
357 66121301024 จิรนาฎ พลบท 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
358 66121301025 จิราพัชร บุญสุข 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
359 66121301026 เจนสุดา เดชบุรัมย์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
360 66121301027 ใจทิพย์ ราชนิวงศ์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
361 66121301028 ชนนิกานต์ เวชวิฐาน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
362 66121301029 ชัชรินทร์ อวงประโคน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
363 66121301031 ชุติกาญจน์ อ่อนน้อม 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
364 66121301030 ชุติกาญจน์ เรือนทอง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
365 66121301032 ณัชชานันท์ น้อยอ่าง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
366 66121301033 ณัฏฐณิชา แป้นเงิน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
367 66121301034 ณัฏฐากร เรืองนิคม 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
368 66121301035 ณัฐชานันท์ ชวดีภิญโญพงศ์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
369 66121301036 ณัฐณิชา กรองแก้ว 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
370 66121301037 ณัฐพงศ์ บัวศรี 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
371 66121301038 ณัฐวรรณ เมรุทอง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
372 66121301040 ดารารัตน์ บุญลือแก้ว 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
373 66121301041 ธนวัฒน์ มั่นคง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
374 66121301042 ธนัช ใจเหี้ยม 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
375 66121301043 ธนิต วันทา 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
376 66121301044 ธันชนก สานกลาง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
377 66121301045 ธันยพร ชาติทหาร 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
378 66121301046 ธารารัตน์ เขื่องสถุ่ง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
379 66121301047 ธิญาดา จันทร์อ่อน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
380 66121301048 ธิติยากรณ์ ศรีหมุน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
381 66121301049 ธีรภัทร์ กองแก้ว 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
382 66121301050 นภัสสร สังฆรักษ์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
383 66121301051 นภาสินี วงษ์บา 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
384 66121301052 นภิสา เมืองไกล 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
385 66121301053 นลิน กลิ่นสันเทียะ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
386 66121301054 นวพร แกมทับทิม 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
387 66121301055 นัฐติกา ประกิจ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
388 66121301056 นันท์นภัส วงษ์ประเสริฐ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
389 66121301057 นันทภรณ์ กันกลางดอน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
390 66121301058 นิภาภรณ์ พรมรักษา 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
391 66121301059 เนตรนภา ธัญญะพานิช 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
392 66121301060 บุหนัน มาบ้านโซ้ง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
393 66121301061 เบญจมาศ คะสุวรรณ์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
394 66121301062 ปนัดดา ฉิมงาม 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
395 66121301063 ปนัดดา พิมพ์พรรณ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
396 66121301064 ปริญญา ปานปุย 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
397 66121301065 ปวเรศ เกตุดี 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
398 66121301066 ปิยะวรรณ ศรีลาชัย 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
399 66121301067 ปิยาพัชร มหทองพจน์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
400 66121301068 ไปรยา แก้วกาสี 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
401 66121301069 พจมาน เสือแก้ว 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
402 66121301070 พรนภัส สิทธิปรุ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
403 66121301071 พรวิมลรัตน์ คนหลัก 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
404 66121301072 พรอนงค์ สีนวน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
405 66121301073 พัณณิตา ตันเจริญ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
406 66121301074 ภัทรภร ชุมพร 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
407 66121301075 ภัทรวดี ศิริสำอางค์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
408 66121301076 ภาณุมาศ แสงอุ่น 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
409 66121301077 ภาวิณี วงค์คำ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
410 66121301078 ภาวิดา รังกลาง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
411 66121301079 ภาวินี ศรีสุข 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
412 66121301080 มธุรส ดีมี 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
413 66121301081 มัณฑนา ศรีสอาด 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
414 66121301082 มาริสา แก้วหนูนวน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
415 66121301083 เมธาพร คงสุวรรณ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
416 66121301084 รพีภัทร คลองวัง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
417 66121301085 รัตนาภรณ์ สร้อยมณี 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
418 66121301086 รีซ่า ฮาชิ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
419 66121301087 วนัชพร ชาวนาฮี 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
420 66121301088 วรรณพร ปานแดง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
421 66121301089 วรฤทธิ์ โอ่งกลาง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
422 66121301090 วราพร พุฒป้อง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
423 66121301091 วริศรา ตลับนาค 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
424 66121301092 วันวิสา ผลยิ่ง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
425 66121301093 วิมลตรา พวงวัน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
426 66121301094 วิมลรัตน์ ถ้วยทอง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
427 66121301095 วิรัญญา ภูพันนา 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
428 66121301096 วิศรุตา ตะกรุดวัด 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
429 66121301097 ศรัณย์ภัทร สีม่วง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
430 66121301098 ศรินธร คืดนอก 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
431 66121301099 ศวิตี สวนพลูหลวง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
432 66121301100 ศิปรางค์ เเสนสะอาด 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
433 66121301101 ศิรภัสสร อินประดับ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
434 66121301102 ศิริกัญญา กัณหาวราห์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
435 66121301103 ศิริพร ศรีสูงเนิน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
436 66121301104 สมาภรณ์ วงษ์ทอง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
437 66121301105 สินีนาฎ พวงภู่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
438 66121301106 สุดารัตน์ เจริญสกุลชัยรัก 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
439 66121301107 สุทธิดา สารทิม 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
440 66121301108 สุทธิดา สีสมุทร 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
441 66121301109 สุธิตา ทองวัน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
442 66121301110 สุพิชญา ขวัญใจ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
443 66121301111 สุภาวดี คะเชนหาญ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
444 66121301112 สุรัตน์ดา แป้นซื่อ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
445 66121301113 โสภิตา สุขสงวน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
446 66121301114 ไหมแก้ว สิงห์เหม 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
447 66121301115 อชิรญาณ์ แก้วใส 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
448 66121301117 อมรรัตน์ ปานจัตุรัส 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
449 66121301118 อานนท์ หมุยเฮบัว 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
450 66121301119 อารยา สายตรี 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
451 66121301120 ไอรดา อุ่นแก้ว 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)