ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ด้านการจัดการเรียนการสอน/รายชื่อนักศึกษาปัจจุบัน

รายชื่อนักศึกษาปัจจุบัน

# รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ชั้นปี เพศ หลักสูตร
1 64121301001 กชกร เหลืองอ่อน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
2 64121301002 กนกวรรณ ลอยนอก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
3 64121301003 กนกวรรณ สมมั่น 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
4 64121301004 กฤติยา ทองมา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
5 64121301005 กฤษณะ แก้วกล้า 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
6 64121301006 กวิสรา ราชาโคตร 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
7 64121301007 กัญญรัตน์ วิมลโนช 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
8 64121301008 กัลยรัตน์ อ่ำมีเชาว์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
9 64121301009 กัลยาณี กุติการ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
10 64121301010 จันทราลักษณ์ สีน้ำอ้อม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
11 64121301011 จารุวรรณ กรวยสวัสดิ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
12 64121301012 จารุวรรณ ศิริชาติ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
13 64121301013 จิรัตติกาล จันทร์อินทร์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
14 64121301014 จิราพรรณ พูนกิ่ง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
15 64121301015 จิราภา ปานบุดดา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
16 64121301016 จุฑามาศ โกบแก้ว 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
17 64121301017 จุฑารัตน์ แสงบดี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
18 64121301018 จุรีรัตน์ ปลั่งกลาง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
19 64121301019 เจนจิรา พรมทะเล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
20 64121301020 เจริญสกุล กลมกล่อม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
21 64121301021 ฉัตรชนก เตาะหนองนา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
22 64121301022 ชิษณุพงศ์ สงวนปานทรัพย์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
23 64121301023 โชติกา อิสระทะ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
24 64121301024 ฐิติวัลค์ สำราญใจ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
25 64121301025 ณัฐณิชา บัวลอย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
26 64121301026 ณัฐรุจา ไชยศรีทา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
27 64121301027 ทรงยศ พิมอุบล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
28 64121301028 ทัศนีย์วรรณ พัทมี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
29 64121301029 ทิพยรัตน์ จรัสสินอนันท์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
30 64121301030 ทิพยรัตน์ อินทร์กลิ่น 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
31 64121301031 ธนนันท์ เกลาโพธิ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
32 64121301032 ธนาพร สังข์ทอง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
33 64121301033 ธมกร โพธิ์กัณฑ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
34 64121301034 นนทิชา ทองกุล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
35 64121301035 นฤมล สิ้นภัย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
36 64121301036 นันท์ชพร บุญเอก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
37 64121301037 นันท์นภัส ศรีกันหา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
38 64121301038 นันทินีย์ แสงชัย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
39 64121301039 นันทิยา อาจกมล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
40 64121301040 น้ำฟ้า เหงกระโทก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
41 64121301041 น้ำริน หมู่ศิริ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
42 64121301042 นิยตา วาปีเก่า 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
43 64121301043 ปภาวรินทร์ แก้วใส 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
44 64121301044 ประภัสวรรณ สัจจะธง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
45 64121301045 ประวรรณรัตน์ ยิ้มพ่วง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
46 64121301046 ปรารถนา ชัยชนะ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
47 64121301047 ปัทฐมาภรณ์ ดีเม้น 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
48 64121301048 เปมิกา บุญมาภิ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
49 64121301049 เปรมกมล จำนงมี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
50 64121301050 พรพิรุน ศรีไชยบาล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
51 64121301051 พฤกษา สัตย์ซ้ำ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
52 64121301052 พัชรพล งดสันเทียะ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
53 64121301053 พัชรภรณ์ เพ็งวงษ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
54 64121301054 พัชรภรณ์ เสระทอง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
55 64121301055 พัชราภา เพ็งวงษ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
56 64121301056 พัชรี บัวจูม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
57 64121301057 พิมพ์ผกา กมล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
58 64121301058 พิมพ์พิมล กิตติวีรกุลชัย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
59 64121301059 ภคพร ดวงแก้ว 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
60 64121301060 ภัชณิดา ดวงมาลา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
61 64121301061 ภัทราภรณ์ พันธ์ยาง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
62 64121301062 ภูมินทร์ บุญเสนา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
63 64121301063 มาริสา บุญมีป้อม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
64 64121301064 มินตรา พงษ์ใหม่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
65 64121301065 รวิพร อ่านดอน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
66 64121301066 รสริน รอดเอี่ยม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
67 64121301067 รัตนมน เทียมหินตั้ง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
68 64121301068 รัตนาภรณ์ มีแววแสง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
69 64121301069 รุธิดา สุภิษะ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
70 64121301070 ลดาวัลย์ เกษโส 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
71 64121301071 ลภัสรดา เขียวกุล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
72 64121301072 ลักษณ์สุดา พูนศรี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
73 64121301073 วรรณษา ส่องกระโทก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
74 64121301074 วรัญญา เรียกกลาง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
75 64121301075 วิภาวนี บุญสุขา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
76 64121301076 วีระพล โคตรสมบัติ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
77 64121301078 ศิรประภา รักษากลาง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
78 64121301079 ศิรินดา พันธ์แสนซา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
79 64121301080 ศิรินทร กุลหงษ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
80 64121301081 ศิรินนภา ฮอพิมาย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
81 64121301082 สร้อยฟ้า อนุเคราะห์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
82 64121301083 สาวิตรี ปัจยะโก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
83 64121301084 สิทธิพล ทองนาเมือง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
84 64121301085 สิริมา ขุนศรีรักษา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
85 64121301086 สุขุมาภรณ์ ศรศรี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
86 64121301087 สุจิรา ใจทิม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
87 64121301088 สุดารัตน์ ศรีพันธ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
88 64121301089 สุทธาทิพย์ พิศนอก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
89 64121301090 สุธินันท์ เนี่ยงจิต 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
90 64121301092 สุพรรณิการ์ พลยางนอก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
91 64121301093 สุพิชฌาย์ แก้วกูลฑล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
92 64121301094 สุภาพร บุญสุข 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
93 64121301095 สุวนันท์ พิมพ์สา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
94 64121301096 สุวิภา อิ่มกมล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
95 64121301097 เหมือนฝัน เกียงกระโทก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
96 64121301098 องค์กร เจนชัย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
97 64121301099 อชิรญาณ์ ชาติสุภาพ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
98 64121301100 อรนุช กินโนนกอก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
99 64121301101 อรอนงค์ ทองดี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
100 64121301102 อริศรา ทองสวรรค์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
101 64121301103 อริศรา พรมศร 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
102 64121301104 อริสรา นามกิง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
103 64121301105 อริสา ยังประดิษฐ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
104 64121301106 อาริยา จาดพิมาย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
105 64121301107 อุทุมพร เจนชัยภูมิ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
106 64121301108 อุไรวรรณ พุทธชาติ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
107 64121301109 อุษณีย์ โภคาทรัพย์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
108 64121301110 เอมอร วัชโศก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
109 65121301001 กนกวรรณ เสาแก่น 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
110 65121301002 กฤตธิชานันท์ วงษ์กฤษ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
111 65121301003 กฤษณพงศ์ หารจันทร์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
112 65121301004 กัญญาภัทร เชื่องวงษ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
113 65121301005 กัญญารัตน์ สำราญสลุง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
114 65121301006 จรัสพร นครชัย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
115 65121301007 จินดารัตน์ มั่นคง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
116 65121301008 จิราพร เชื้อหนองทอน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
117 65121301009 จิราภรณ์ รักบุญ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
118 65121301010 จุฬาลักษณ์ ชูน้อย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
119 65121301011 ชญามุข พรหมชัย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
120 65121301012 ชฎาเดือน บุ่นจันทึก 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
121 65121301013 ชนกนาถ สีสมุทร 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
122 65121301014 ชนิกานต์ บำรุงหมู่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
123 65121301016 ชลดา อัดทะนาค 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
124 65121301017 ช่อผกา แก้วนา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
125 65121301018 ชัชฎาภรณ์ จันทร์สว่าง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
126 65121301019 ชัญญา ปันจัตุรัส 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
127 65121301020 ชัญญานุช ชุ่มพลวงศ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
128 65121301021 ญาณิศา กุลสุข 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
129 65121301022 ฐานิตา นาคตระกูล 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
130 65121301023 ฐิติชญา ฐิตาคม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
131 65121301024 ฑิมพกา คงสมชม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
132 65121301025 ณฐพร กันทะวงค์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
133 65121301026 ณัฎฐณิชา เสือจันทร์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
134 65121301027 ณัฏฐณิชา คงประเทศ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
135 65121301028 ณัฐนิชา อุทัย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
136 65121301029 ณัฐพงษ์ เอกอิ่มผล 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
137 65121301030 ณัฐพล กล้ารัมย์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
138 65121301031 ณัฐภัทร เมืองแสงจันทร์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
139 65121301032 ณัฐริกา อ่อนหวาน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
140 65121301033 ณัฐวรา ปัจจัยโคถา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
141 65121301034 ณิชา จันทร์แก้ว 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
142 65121301035 ณิชาภัทร คงคา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
143 65121301036 ดวงฤทัย ทรวงโพธิ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
144 65121301037 ทศศิริ อุบลวัตร 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
145 65121301038 ทิพธัญญา ช้างจวง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
146 65121301039 ทิพรัตน์ นินทะ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
147 65121301040 ธนัญญา เมนัช 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
148 65121301042 ธิติสรร บิลสันเทียะ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
149 65121301043 นครินทร์ ภูศิริ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
150 65121301044 นงนภัส สร้อยพูล 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
151 65121301045 นภารัตน์ แพรเมือง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
152 65121301046 นันท์นภัส ยังจันทร์อินทร์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
153 65121301047 นันทนี ลำทองมา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
154 65121301048 นิจชวิญญู์ วิสุทธิเมธี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
155 65121301049 นิสิรินทร์ สนุกพันธ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
156 65121301050 นุชนาถ ต่างกลาง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
157 65121301051 บงกช คลังทรัพย์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
158 65121301052 ปทิตตา แย้มสกุล 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
159 65121301053 ปนัสยา สิงห์สุธรรม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
160 65121301054 ปริชญา บุณยายน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
161 65121301055 ปริยาภัทร ตุ้มชู 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
162 65121301056 ปรียาภรณ์ วงศ์รักศักดิ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
163 65121301057 ปวันรัตน์ ทือเกาะ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
164 65121301058 ปัณฑิตา ปัญญาศรี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
165 65121301059 พนิดา อ้นแก้ว 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
166 65121301060 พนิดา ราชบุตร 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
167 65121301061 พรชนิตว์ วันพุธ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
168 65121301062 พรชิตา ปุ้ยทอง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
169 65121301063 พรไพลิน ฤทธิ์เดช 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
170 65121301064 พรยมล โสรินทร์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
171 65121301066 พลอยชมพู เกษร 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
172 65121301067 พัชราภรณ์ มินวงษ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
173 65121301068 พัทธนันต์ ชมดง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
174 65121301069 พิชญาภา คำศรี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
175 65121301070 พิชญาภา จันทบาล 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
176 65121301071 พิชญาภา เจริญ​สุข 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
177 65121301072 พิทยาภรณ์ เจริญขำ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
178 65121301073 พิมพ์ชนก ธรรมเจริญ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
179 65121301074 พิสุทธิ์ มุ่งทองหลาง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
180 65121301075 เพลินทิพย์ ปุยงาม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
181 65121301076 ไพจิตรา ประสารวัน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
182 65121301077 ภัทรวดี จันลา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
183 65121301078 มณีกาญจน์ ภาษี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
184 65121301079 มนัสนันท์ แก้วโชติ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
185 65121301080 ยุพาพร มาดี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
186 65121301081 รสิตา ฉ่ำพิรุณ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
187 65121301082 รัชฎาพร แก้วปานกัน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
188 65121301083 รัชณีย์ เริงนคร 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
189 65121301084 รุ่งฤดี พลหาญ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
190 65121301085 รุจิรา แก้วตา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
191 65121301086 ลดา ทองดี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
192 65121301087 ล้อมเพ็ชร แดงสงวนสุข 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
193 65121301088 ลักษ์คณา คณิสาร 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
194 65121301089 วชิรญาภรณ์ สุทธิประภา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
195 65121301090 วรรณวิสา แก้วแหวน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
196 65121301091 วลชา คณโทเงิน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
197 65121301092 วิกานดา เกตุมงกุฏ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
198 65121301093 ศศลักษ์ มินไธสง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
199 65121301094 ศศิกาญจน์ แสงสว่าง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
200 65121301095 ศศิวิมล พรชัย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
201 65121301096 ศิรินทิพย์ เตียงพลกรัง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
202 65121301097 ศิริรัตน์ บัวศรี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
203 65121301098 ศุภิศา อ่อนแจ้ง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
204 65121301099 สมปรารถนา แสงจันทร์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
205 65121301100 สโรชา ล่ำสัน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
206 65121301101 สาธิตา เกตุยา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
207 65121301102 สาธิตา เพียรพานิช 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
208 65121301103 สิราวรรณ สุสเกตุ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
209 65121301104 สิริพรรณ แดนสันเทียะ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
210 65121301105 สิริยากร เศียรทอง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
211 65121301106 สุกัญญา ผ่องใส 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
212 65121301107 สุทธาทิพย์ พลอยวิเศษ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
213 65121301108 สุทธิราช สิมมา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
214 65121301109 สุธาทิพย์ สร้อยสูงเนิน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
215 65121301110 สุนันทา เลียวประโคน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
216 65121301111 สุนิตา รอดสัมฤทธิ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
217 65121301112 สุริยา พันธ์กระวี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
218 65121301113 หทัยทิพย์ พินทอง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
219 65121301114 อติกานต์ พรหมรักษา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
220 65121301115 อนิตยา น้อยประทุมมา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
221 65121301116 อภิชญา รื่นภาคบุตร 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
222 65121301118 อภิญญา เมฆสุข 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
223 65121301117 อภิญญา อาจมิตร์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
224 65121301119 อัญชลี มากด่านกลาง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
225 65121301120 อาภัสรา กุมวาปี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
226 66121301001 กชกานต์ สร้อยวงษ์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
227 66121301002 กชพร บัวพัน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
228 66121301003 กนกวรรณ อื้อจรรยา 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
229 66121301004 กมลธิษณ์ จินดาเกษม 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
230 66121301005 กมลวรรณ ประโสตัง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
231 66121301006 กมลวรรณ สิวทองคำ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
232 66121301007 กรรณิการ์ ฉิมปรีดา 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
233 66121301008 กรรณิการ์ โหน่งวัน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
234 66121301009 กฤตภาส กาชัย 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
235 66121301010 กฤติญา ศรีสันทัด 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
236 66121301011 กัญญา มุ่งลือ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
237 66121301012 กัญญาพัชร สติธรรมค้ำจุน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
238 66121301013 กัญญารัตน์ จิตรหาญ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
239 66121301014 กัญญารัตน์ ป้องปาน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
240 66121301015 กัณฐิกา ชัยวัน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
241 66121301016 กัลยารัตน์ หาญกุดตุ้ม 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
242 66121301017 กิตติโชค พานดอกไม้ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
243 66121301018 กิติยา สุขมาก 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
244 66121301019 เข็มทิพย์ เถื่อนไพรวัลย์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
245 66121301020 จริยาพร เทียวประสงค์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
246 66121301021 จันทกานต์ เจริญมาก 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
247 66121301022 จิณณพัต อาจขำ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
248 66121301023 จิดาภา สดับธรรม 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
249 66121301024 จิรนาฎ พลบท 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
250 66121301025 จิราพัชร บุญสุข 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
251 66121301026 เจนสุดา เดชบุรัมย์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
252 66121301027 ใจทิพย์ ราชนิวงศ์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
253 66121301028 ชนนิกานต์ เวชวิฐาน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
254 66121301029 ชัชรินทร์ อวงประโคน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
255 66121301031 ชุติกาญจน์ อ่อนน้อม 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
256 66121301030 ชุติกาญจน์ เรือนทอง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
257 66121301032 ณัชชานันท์ น้อยอ่าง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
258 66121301033 ณัฏฐณิชา แป้นเงิน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
259 66121301034 ณัฏฐากร เรืองนิคม 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
260 66121301035 ณัฐชานันท์ ชวดีภิญโญพงศ์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
261 66121301036 ณัฐณิชา กรองแก้ว 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
262 66121301037 ณัฐพงศ์ บัวศรี 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
263 66121301038 ณัฐวรรณ เมรุทอง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
264 66121301040 ดารารัตน์ บุญลือแก้ว 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
265 66121301041 ธนวัฒน์ มั่นคง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
266 66121301042 ธนัช ใจเหี้ยม 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
267 66121301043 ธนิต วันทา 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
268 66121301044 ธันชนก สานกลาง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
269 66121301045 ธันยพร ชาติทหาร 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
270 66121301046 ธารารัตน์ เขื่องสถุ่ง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
271 66121301047 ธิญาดา จันทร์อ่อน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
272 66121301048 ธิติยากรณ์ ศรีหมุน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
273 66121301049 ธีรภัทร์ กองแก้ว 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
274 66121301050 นภัสสร สังฆรักษ์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
275 66121301051 นภาสินี วงษ์บา 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
276 66121301052 นภิสา เมืองไกล 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
277 66121301053 นลิน กลิ่นสันเทียะ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
278 66121301054 นวพร แกมทับทิม 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
279 66121301055 นัฐติกา ประกิจ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
280 66121301056 นันท์นภัส วงษ์ประเสริฐ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
281 66121301057 นันทภรณ์ กันกลางดอน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
282 66121301058 นิภาภรณ์ พรมรักษา 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
283 66121301059 เนตรนภา ธัญญะพานิช 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
284 66121301060 บุหนัน มาบ้านโซ้ง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
285 66121301061 เบญจมาศ คะสุวรรณ์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
286 66121301062 ปนัดดา ฉิมงาม 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
287 66121301063 ปนัดดา พิมพ์พรรณ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
288 66121301064 ปริญญา ปานปุย 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
289 66121301065 ปวเรศ เกตุดี 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
290 66121301066 ปิยะวรรณ ศรีลาชัย 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
291 66121301067 ปิยาพัชร มหทองพจน์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
292 66121301068 ไปรยา แก้วกาสี 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
293 66121301069 พจมาน เสือแก้ว 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
294 66121301070 พรนภัส สิทธิปรุ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
295 66121301071 พรวิมลรัตน์ คนหลัก 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
296 66121301072 พรอนงค์ สีนวน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
297 66121301073 พัณณิตา ตันเจริญ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
298 66121301074 ภัทรภร ชุมพร 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
299 66121301075 ภัทรวดี ศิริสำอางค์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
300 66121301076 ภาณุมาศ แสงอุ่น 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
301 66121301077 ภาวิณี วงค์คำ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
302 66121301078 ภาวิดา รังกลาง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
303 66121301079 ภาวินี ศรีสุข 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
304 66121301080 มธุรส ดีมี 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
305 66121301081 มัณฑนา ศรีสอาด 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
306 66121301082 มาริสา แก้วหนูนวน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
307 66121301083 เมธาพร คงสุวรรณ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
308 66121301084 รพีภัทร คลองวัง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
309 66121301085 รัตนาภรณ์ สร้อยมณี 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
310 66121301086 รีซ่า ฮาชิ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
311 66121301087 วนัชพร ชาวนาฮี 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
312 66121301088 วรรณพร ปานแดง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
313 66121301089 วรฤทธิ์ โอ่งกลาง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
314 66121301090 วราพร พุฒป้อง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
315 66121301091 วริศรา ตลับนาค 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
316 66121301092 วันวิสา ผลยิ่ง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
317 66121301093 วิมลตรา พวงวัน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
318 66121301094 วิมลรัตน์ ถ้วยทอง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
319 66121301095 วิรัญญา ภูพันนา 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
320 66121301096 วิศรุตา ตะกรุดวัด 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
321 66121301097 ศรัณย์ภัทร สีม่วง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
322 66121301098 ศรินธร คืดนอก 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
323 66121301099 ศวิตี สวนพลูหลวง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
324 66121301100 ศิปรางค์ เเสนสะอาด 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
325 66121301101 ศิรภัสสร อินประดับ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
326 66121301102 ศิริกัญญา กัณหาวราห์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
327 66121301103 ศิริพร ศรีสูงเนิน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
328 66121301104 สมาภรณ์ วงษ์ทอง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
329 66121301105 สินีนาฎ พวงภู่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
330 66121301106 สุดารัตน์ เจริญสกุลชัยรัก 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
331 66121301107 สุทธิดา สารทิม 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
332 66121301108 สุทธิดา สีสมุทร 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
333 66121301109 สุธิตา ทองวัน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
334 66121301110 สุพิชญา ขวัญใจ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
335 66121301111 สุภาวดี คะเชนหาญ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
336 66121301112 สุรัตน์ดา แป้นซื่อ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
337 66121301113 โสภิตา สุขสงวน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
338 66121301114 ไหมแก้ว สิงห์เหม 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
339 66121301115 อชิรญาณ์ แก้วใส 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
340 66121301116 อภัชญา กาสา 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
341 66121301117 อมรรัตน์ ปานจัตุรัส 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
342 66121301118 อานนท์ หมุยเฮบัว 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
343 66121301119 อารยา สายตรี 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
344 66121301120 ไอรดา อุ่นแก้ว 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)