ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

นักศึกษาทั้งหมด
# รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ชั้นปี เพศ หลักสูตร
1 61121301044 ปัณฑิตา ภูมิพันธ์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
2 63121301001 กนกอร ปุริโส 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
3 63121301002 กมลวรรณ จันทราเทพ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
4 63121301003 กรรณิการ์ บุญคูณ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
5 63121301004 กรรภิรมย์ อินธรรม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
6 63121301005 กฤตพร บูรพันธ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
7 63121301006 กวินธิดา ประมูล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
8 63121301007 กัญญาณัฐ เอิบโพธิ์กลาง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
9 63121301008 กัณฐิตา นะวะเศียร 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
10 63121301009 กาญจนาพร ปักเขตานัง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
11 63121301010 กิติกาญจน์ ตุงคะเสรีรักษ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
12 63121301011 เกศวลิน เคล้ากระโทก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
13 63121301012 ขจีวรรณ บูระพิน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
14 63121301013 คีตภัทร เอี่ยมสำอางค์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
15 63121301014 จารุภัทร มากขุนทด 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
16 63121301015 จิราพร คันสอน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
17 63121301016 จิราพร สุขกลาง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
18 63121301017 จิรุนันท์ สำรวมสุข 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
19 63121301018 จุฑาทิพย์ อยู่พุ่ม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
20 63121301019 จุฑาลักษณ์ มรกูล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
21 63121301020 เจียฟ่ง หมอนทอง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
22 63121301021 ชนาพร พรสืบกินนอน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
23 63121301022 ชนิศรา พันธุ์โพธิ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
24 63121301023 ชนิสรา ชูจันทร์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
25 63121301024 ชลธิชา ครู่กระโทก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
26 63121301025 ชโลธร ชัยชนะ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
27 63121301026 ชัยมงคล ด่านกระโทก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
28 63121301027 ชิตยาภรณ์ ขันธสร 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
29 63121301028 ญาณิศา บุญเพชร 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
30 63121301029 ฐานิดา จริยากุลภิวาท 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
31 63121301030 ณนิจกมล ศิริโพธิ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
32 63121301031 ณภัทร โพธิ์ปิน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
33 63121301032 ณัชชา เเสงภักดี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
34 63121301033 ณัชชารินทร์ สมัตถะ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
35 63121301034 ณัฐชา ใสใหม่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
36 63121301035 ณัฐหทัย พิมพ์โคตร 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
37 63121301036 ดลพร ขันทอง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
38 63121301037 ดวงใจ ชูจันทร์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
39 63121301038 ดุจดาว ลิไธสง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
40 63121301039 เด่นนภา เพ็งสลุง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
41 63121301040 ทิชากร รัศมี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
42 63121301041 ทิพย์สิริน ศิลเทพาเวทย์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
43 63121301042 ธนพร รัตนวิจารณ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
44 63121301043 ธัญจิรา กล่อมภิรมย์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
45 63121301044 ธัญธิดา กระเป๋าทอง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
46 63121301045 นภสร แจ้งใจบุญ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
47 63121301046 นภัสกนก ทัพเจริญ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
48 63121301047 นภัสรา คงกษัตริย์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
49 63121301048 นภาพร ขันผักแว่น 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
50 63121301049 นฤมล ทุมสันเทียะ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
51 63121301050 นวการณ์ สากูต 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
52 63121301051 นันท์นภัส ขะชาติ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
53 63121301052 นิศาชล ชูชีพ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
54 63121301053 นิษา วิชิต 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
55 63121301054 บุษยาภรณ์ รัตนะ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
56 63121301055 เบญจวรรณ์ ภูพานทอง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
57 63121301056 เบญญทิพย์ เพียรโพธิ์กลาง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
58 63121301057 เบญญาภา ใจชื่น 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
59 63121301058 ปณัฐดา หวังเสียวกลาง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
60 63121301059 ประดิษฐ์พร นุ่มผักแว่น 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
61 63121301060 ปิ่นสุดา ใจหาญ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
62 63121301061 ปิยธิดา มั่งคั่ง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
63 63121301062 ปิยวรรณ แจ่มใส 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
64 63121301063 ปุญชรัสมิ์ เมืองเจริญ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
65 63121301064 พรประภา ภูดวงจิตร 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
66 63121301065 พรรณพัชรา มาสวนจิก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
67 63121301066 พัชรพร สำเรียนรัมย์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
68 63121301067 พิชญธิดา อะโรคา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
69 63121301068 พิยดา มูลสิงห์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
70 63121301069 เพชรลดา พลับโพธิ์ทอง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
71 63121301070 เพ็ญรดี ทรัพย์สมาน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
72 63121301071 ฟ้า ระวังไชยสงค์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
73 63121301072 ภัคนันท์ วิธวรรธนะ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
74 63121301073 มนัสชนก ยุทธสวัสดิ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
75 63121301074 มนัสวรรณ์ โตทะเล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
76 63121301075 มุนินทร์ มณีฉาย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
77 63121301076 เมษิยา อาจศึก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
78 63121301077 รัตนาภรณ์ ตรงดี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
79 63121301078 ลักษิกา ภู่ทับทิม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
80 63121301079 ลัดดาวัลย์ เกียรติกตัญญู 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
81 63121301080 วริศรา กระแสเทพ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
82 63121301081 วริศรา มงคลธีรภัทร 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
83 63121301082 วิมลมาส รัตนวิชัย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
84 63121301083 วิลาพร เย็นไธสง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
85 63121301084 วิลาสินี กาหลง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
86 63121301085 วีรปริยา ภิบาลจอมมี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
87 63121301086 วุฒิพงษ์ สิทธิสุข 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
88 63121301087 ศรัณย์ เพียรการนา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
89 63121301088 ศศธร เพราทองชมพูนุช 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
90 63121301089 ศิรประภา เหล่าฤทธิ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
91 63121301090 ศิริน เทพเสนา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
92 63121301091 ศิริประไพ ฉาบเพ็ชร์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
93 63121301092 ศิริรัตน์ เสรัมย์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
94 63121301093 ศุภวรรณ ดีรัตนพร 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
95 63121301094 สายน้ำผึ้ง ชมเชย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
96 63121301095 สายป่าน จงถวิล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
97 63121301096 สายสมร โสภา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
98 63121301097 สิปปวิชญ์ อุตตะมะ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
99 63121301098 สุกัญญา หยั่งถึง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
100 63121301099 สุชาวดี คันธอุริศ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
101 63121301100 สุฑาทิพย์ สาวิสิทธิ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
102 63121301101 สุดารัตน์ พลเดช 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
103 63121301102 สุนิตา สมบุญคุณ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
104 63121301103 สุปรียา เทียนสี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
105 63121301105 อนุวัฒน์ อนุธรสิน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
106 63121301106 อรทัย รวบรวม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
107 63121301107 อัจฉรา คุณชมภู 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
108 63121301108 อิทธิฤทธิ์ สาดไธสง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
109 63121301109 อินทิราภรณ์ เย็นไธสง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
110 64121301001 กชกร เหลืองอ่อน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
111 64121301002 กนกวรรณ ลอยนอก 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
112 64121301003 กนกวรรณ สมมั่น 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
113 64121301004 กฤติยา ทองมา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
114 64121301005 กฤษณะ แก้วกล้า 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
115 64121301006 กวิสรา ราชาโคตร 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
116 64121301007 กัญญรัตน์ วิมลโนช 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
117 64121301008 กัลยรัตน์ อ่ำมีเชาว์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
118 64121301009 กัลยาณี กุติการ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
119 64121301010 จันทราลักษณ์ สีน้ำอ้อม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
120 64121301011 จารุวรรณ กรวยสวัสดิ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
121 64121301012 จารุวรรณ ศิริชาติ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
122 64121301013 จิรัตติกาล จันทร์อินทร์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
123 64121301014 จิราพรรณ พูนกิ่ง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
124 64121301015 จิราภา ปานบุดดา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
125 64121301016 จุฑามาศ โกบแก้ว 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
126 64121301017 จุฑารัตน์ แสงบดี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
127 64121301018 จุรีรัตน์ ปลั่งกลาง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
128 64121301019 เจนจิรา พรมทะเล 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
129 64121301020 เจริญสกุล กลมกล่อม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
130 64121301021 ฉัตรชนก เตาะหนองนา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
131 64121301022 ชิษณุพงศ์ สงวนปานทรัพย์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
132 64121301023 โชติกา อิสระทะ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
133 64121301024 ฐิติวัลค์ สำราญใจ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
134 64121301025 ณัฐณิชา บัวลอย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
135 64121301026 ณัฐรุจา ไชยศรีทา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
136 64121301027 ทรงยศ พิมอุบล 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
137 64121301028 ทัศนีย์วรรณ พัทมี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
138 64121301029 ทิพยรัตน์ จรัสสินอนันท์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
139 64121301030 ทิพยรัตน์ อินทร์กลิ่น 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
140 64121301031 ธนนันท์ เกลาโพธิ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
141 64121301032 ธนาพร สังข์ทอง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
142 64121301033 ธมกร โพธิ์กัณฑ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
143 64121301034 นนทิชา ทองกุล 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
144 64121301035 นฤมล สิ้นภัย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
145 64121301036 นันท์ชพร บุญเอก 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
146 64121301037 นันท์นภัส ศรีกันหา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
147 64121301038 นันทินีย์ แสงชัย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
148 64121301039 นันทิยา อาจกมล 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
149 64121301040 น้ำฟ้า เหงกระโทก 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
150 64121301041 น้ำริน หมู่ศิริ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
151 64121301042 นิยตา วาปีเก่า 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
152 64121301043 ปภาวรินทร์ แก้วใส 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
153 64121301044 ประภัสวรรณ สัจจะธง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
154 64121301045 ประวรรณรัตน์ ยิ้มพ่วง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
155 64121301046 ปรารถนา ชัยชนะ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
156 64121301047 ปัทฐมาภรณ์ ดีเม้น 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
157 64121301048 เปมิกา บุญมาภิ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
158 64121301049 เปรมกมล จำนงมี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
159 64121301050 พรพิรุน ศรีไชยบาล 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
160 64121301051 พฤกษา สัตย์ซ้ำ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
161 64121301052 พัชรพล งดสันเทียะ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
162 64121301053 พัชรภรณ์ เพ็งวงษ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
163 64121301054 พัชรภรณ์ เสระทอง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
164 64121301055 พัชราภา เพ็งวงษ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
165 64121301056 พัชรี บัวจูม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
166 64121301057 พิมพ์ผกา กมล 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
167 64121301058 พิมพ์พิมล กิตติวีรกุลชัย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
168 64121301059 ภคพร ดวงแก้ว 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
169 64121301060 ภัชณิดา ดวงมาลา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
170 64121301061 ภัทราภรณ์ พันธ์ยาง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
171 64121301062 ภูมินทร์ บุญเสนา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
172 64121301063 มาริสา บุญมีป้อม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
173 64121301064 มินตรา พงษ์ใหม่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
174 64121301065 รวิพร อ่านดอน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
175 64121301066 รสริน รอดเอี่ยม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
176 64121301067 รัตนมน เทียมหินตั้ง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
177 64121301068 รัตนาภรณ์ มีแววแสง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
178 64121301069 รุธิดา สุภิษะ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
179 64121301070 ลดาวัลย์ เกษโส 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
180 64121301071 ลภัสรดา เขียวกุล 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
181 64121301072 ลักษณ์สุดา พูนศรี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
182 64121301073 วรรณษา ส่องกระโทก 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
183 64121301074 วรัญญา เรียกกลาง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
184 64121301075 วิภาวนี บุญสุขา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
185 64121301076 วีระพล โคตรสมบัติ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
186 64121301078 ศิรประภา รักษากลาง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
187 64121301079 ศิรินดา พันธ์แสนซา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
188 64121301080 ศิรินทร กุลหงษ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
189 64121301081 ศิรินนภา ฮอพิมาย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
190 64121301082 สร้อยฟ้า อนุเคราะห์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
191 64121301083 สาวิตรี ปัจยะโก 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
192 64121301084 สิทธิพล ทองนาเมือง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
193 64121301085 สิริมา ขุนศรีรักษา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
194 64121301086 สุขุมาภรณ์ ศรศรี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
195 64121301087 สุจิรา ใจทิม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
196 64121301088 สุดารัตน์ ศรีพันธ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
197 64121301089 สุทธาทิพย์ พิศนอก 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
198 64121301090 สุธินันท์ เนี่ยงจิต 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
199 64121301092 สุพรรณิการ์ พลยางนอก 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
200 64121301093 สุพิชฌาย์ แก้วกูลฑล 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
201 64121301094 สุภาพร บุญสุข 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
202 64121301095 สุวนันท์ พิมพ์สา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
203 64121301096 สุวิภา อิ่มกมล 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
204 64121301097 เหมือนฝัน เกียงกระโทก 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
205 64121301098 องค์กร เจนชัย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
206 64121301099 อชิรญาณ์ ชาติสุภาพ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
207 64121301100 อรนุช กินโนนกอก 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
208 64121301101 อรอนงค์ ทองดี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
209 64121301102 อริศรา ทองสวรรค์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
210 64121301103 อริศรา พรมศร 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
211 64121301104 อริสรา นามกิง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
212 64121301105 อริสา ยังประดิษฐ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
213 64121301106 อาริยา จาดพิมาย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
214 64121301107 อุทุมพร เจนชัยภูมิ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
215 64121301108 อุไรวรรณ พุทธชาติ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
216 64121301109 อุษณีย์ โภคาทรัพย์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
217 64121301110 เอมอร วัชโศก 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท)
218 65121301001 กนกวรรณ เสาแก่น 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
219 65121301002 กฤตธิชานันท์ วงษ์กฤษ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
220 65121301003 กฤษณพงศ์ หารจันทร์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
221 65121301004 กัญญาภัทร เชื่องวงษ์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
222 65121301005 กัญญารัตน์ สำราญสลุง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
223 65121301006 จรัสพร นครชัย 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
224 65121301007 จินดารัตน์ มั่นคง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
225 65121301008 จิราพร เชื้อหนองทอน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
226 65121301009 จิราภรณ์ รักบุญ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
227 65121301010 จุฬาลักษณ์ ชูน้อย 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
228 65121301011 ชญามุข พรหมชัย 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
229 65121301012 ชฎาเดือน บุ่นจันทึก 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
230 65121301013 ชนกนาถ สีสมุทร 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
231 65121301014 ชนิกานต์ บำรุงหมู่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
232 65121301016 ชลดา อัดทะนาค 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
233 65121301017 ช่อผกา แก้วนา 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
234 65121301018 ชัชฎาภรณ์ จันทร์สว่าง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
235 65121301019 ชัญญา ปันจัตุรัส 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
236 65121301020 ชัญญานุช ชุ่มพลวงศ์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
237 65121301021 ญาณิศา กุลสุข 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
238 65121301022 ฐานิตา นาคตระกูล 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
239 65121301023 ฐิติชญา ฐิตาคม 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
240 65121301024 ฑิมพกา คงสมชม 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
241 65121301025 ณฐพร กันทะวงค์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
242 65121301026 ณัฎฐณิชา เสือจันทร์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
243 65121301027 ณัฏฐณิชา คงประเทศ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
244 65121301028 ณัฐนิชา อุทัย 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
245 65121301029 ณัฐพงษ์ เอกอิ่มผล 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
246 65121301030 ณัฐพล กล้ารัมย์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
247 65121301031 ณัฐภัทร เมืองแสงจันทร์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
248 65121301032 ณัฐริกา อ่อนหวาน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
249 65121301033 ณัฐวรา ปัจจัยโคถา 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
250 65121301034 ณิชา จันทร์แก้ว 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
251 65121301035 ณิชาภัทร คงคา 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
252 65121301036 ดวงฤทัย ทรวงโพธิ์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
253 65121301037 ทศศิริ อุบลวัตร 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
254 65121301038 ทิพธัญญา ช้างจวง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
255 65121301039 ทิพรัตน์ นินทะ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
256 65121301040 ธนัญญา เมนัช 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
257 65121301042 ธิติสรร บิลสันเทียะ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
258 65121301043 นครินทร์ ภูศิริ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
259 65121301044 นงนภัส สร้อยพูล 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
260 65121301045 นภารัตน์ แพรเมือง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
261 65121301046 นันท์นภัส ยังจันทร์อินทร์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
262 65121301047 นันทนี ลำทองมา 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
263 65121301048 นิจชวิญญู์ วิสุทธิเมธี 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
264 65121301049 นิสิรินทร์ สนุกพันธ์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
265 65121301050 นุชนาถ ต่างกลาง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
266 65121301051 บงกช คลังทรัพย์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
267 65121301052 ปทิตตา แย้มสกุล 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
268 65121301053 ปนัสยา สิงห์สุธรรม 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
269 65121301054 ปริชญา บุณยายน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
270 65121301055 ปริยาภัทร ตุ้มชู 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
271 65121301056 ปรียาภรณ์ วงศ์รักศักดิ์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
272 65121301057 ปวันรัตน์ ทือเกาะ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
273 65121301058 ปัณฑิตา ปัญญาศรี 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
274 65121301059 พนิดา อ้นแก้ว 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
275 65121301060 พนิดา ราชบุตร 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
276 65121301061 พรชนิตว์ วันพุธ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
277 65121301062 พรชิตา ปุ้ยทอง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
278 65121301063 พรไพลิน ฤทธิ์เดช 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
279 65121301064 พรยมล โสรินทร์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
280 65121301066 พลอยชมพู เกษร 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
281 65121301067 พัชราภรณ์ มินวงษ์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
282 65121301068 พัทธนันต์ ชมดง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
283 65121301069 พิชญาภา คำศรี 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
284 65121301070 พิชญาภา จันทบาล 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
285 65121301071 พิชญาภา เจริญ​สุข 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
286 65121301072 พิทยาภรณ์ เจริญขำ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
287 65121301073 พิมพ์ชนก ธรรมเจริญ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
288 65121301074 พิสุทธิ์ มุ่งทองหลาง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
289 65121301075 เพลินทิพย์ ปุยงาม 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
290 65121301076 ไพจิตรา ประสารวัน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
291 65121301077 ภัทรวดี จันลา 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
292 65121301078 มณีกาญจน์ ภาษี 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
293 65121301079 มนัสนันท์ แก้วโชติ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
294 65121301080 ยุพาพร มาดี 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
295 65121301081 รสิตา ฉ่ำพิรุณ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
296 65121301082 รัชฎาพร แก้วปานกัน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
297 65121301083 รัชณีย์ เริงนคร 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
298 65121301084 รุ่งฤดี พลหาญ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
299 65121301085 รุจิรา แก้วตา 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
300 65121301086 ลดา ทองดี 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
301 65121301087 ล้อมเพ็ชร แดงสงวนสุข 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
302 65121301088 ลักษ์คณา คณิสาร 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
303 65121301089 วชิรญาภรณ์ สุทธิประภา 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
304 65121301090 วรรณวิสา แก้วแหวน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
305 65121301091 วลชา คณโทเงิน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
306 65121301092 วิกานดา เกตุมงกุฏ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
307 65121301093 ศศลักษ์ มินไธสง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
308 65121301094 ศศิกาญจน์ แสงสว่าง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
309 65121301095 ศศิวิมล พรชัย 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
310 65121301096 ศิรินทิพย์ เตียงพลกรัง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
311 65121301097 ศิริรัตน์ บัวศรี 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
312 65121301098 ศุภิศา อ่อนแจ้ง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
313 65121301099 สมปรารถนา แสงจันทร์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
314 65121301100 สโรชา ล่ำสัน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
315 65121301101 สาธิตา เกตุยา 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
316 65121301102 สาธิตา เพียรพานิช 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
317 65121301103 สิราวรรณ สุสเกตุ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
318 65121301104 สิริพรรณ แดนสันเทียะ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
319 65121301105 สิริยากร เศียรทอง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
320 65121301106 สุกัญญา ผ่องใส 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
321 65121301107 สุทธาทิพย์ พลอยวิเศษ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
322 65121301108 สุทธิราช สิมมา 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
323 65121301109 สุธาทิพย์ สร้อยสูงเนิน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
324 65121301110 สุนันทา เลียวประโคน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
325 65121301111 สุนิตา รอดสัมฤทธิ์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
326 65121301112 สุริยา พันธ์กระวี 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
327 65121301113 หทัยทิพย์ พินทอง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
328 65121301114 อติกานต์ พรหมรักษา 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
329 65121301115 อนิตยา น้อยประทุมมา 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
330 65121301116 อภิชญา รื่นภาคบุตร 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
331 65121301118 อภิญญา เมฆสุข 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
332 65121301117 อภิญญา อาจมิตร์ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
333 65121301119 อัญชลี มากด่านกลาง 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)
334 65121301120 อาภัสรา กุมวาปี 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2565)