ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

เลือกปีงบประมาณ
ด้านกำกับงบประมาณ
โครงการ

{{total_project}}

text_snippet
จัดสรร (บาท)

{{budget ? numberWithCommas(budget.toFixed(2)):0}}

paid
เบิกจ่าย (บาท)

{{disbursement ? numberWithCommas(disbursement):0}}

paid
คงเหลือ (บาท)

{{profbalance ? numberWithCommas(profbalance.toFixed(2)):0}}

paid
ด้านการบริหารงานบุคคล
บุคลากรทั้งหมด

83

group
ปฏิบัติงานจริง

81

home_work
บุคลากรที่ลาศึกษา

2

school
ด้านการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาทั้งหมด

454

group
รออนุมัติจบ

110

pending_actions
สำเร็จการศึกษา

0

local_hospital
พ้นสภาพ

0

do_not_disturb_on
ด้านผลงานวิจัย และวิชาการ
ผลงานวิจัย

{{numberWithCommas(research_data.research.length)}}

biotech
งานวิจัยที่เผยแพร่

{{numberWithCommas(research_data.research_public_total[0].total_public)}}

public
จำนวนเงินที่อนุมัติ

{{ numberWithCommas(research_data.research_budget_total[0].total_budget) }}

attach_money
จำนวนเงินที่เบิกจ่าย

{{ numberWithCommas(research_data.research_spending_total[0].total_spending_budget) }}

paid
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

0

supervisor_account
โครงการที่มีการบูรณาการ

0

hub
ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

0

apartment
โครงการที่มีการบูรณาการ

0

hub